Ζητείται Νομικός Σύμβουλος στην Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καθορίζονται βάσει του Νόμου 117/89, χρειάζεται υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου σε θέματα που εγείρονται από την εφαρμογή του Νόμου Περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων Ν.23(Ι)96. Η  νομική συμβουλή  θα αφορά  τα ακόλουθα θέματα: - Ποια η διαδικασία για τροποποίηση ή κατάργηση διατάγματος από το ίδιο το άτομο
που κηρύχθηκε "ανίκανο"
- Ποια η διαδικασία για ακύρωση του διατάγματος από γονείς οι οποίοι προέβηκαν στην έκδοση του χωρίς να γνωρίζουν τα επακόλουθα ενός τέτοιου διατάγματος (κατάθεση λογαριασμών ετησίως, επιπλέον έξοδα, πλήρη ανικανότητα των παιδιών τους)
- Ποια η διαδικασία για ακύρωση του διατάγματος από οποιοδήποτε τρίτο (φιλικό άτομο, ΜΚΟ κλπ) στον οποίο απευθύνεται το ίδιο το άτομο που έχει κηρυχθεί ανίκανο ή εκδηλώνει τη διαφωνία του με τον τρόπο εφαρμογής του
- Τι προβλέπει ο ίδιος ο Νόμος Περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων 23(Ι)96 σχετικά με ακύρωση/αναθεώρηση διαταγμάτων (ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται)
- Πως κατοχυρώνεται το δικαίωμα του ατόμου που θα κηρυχθεί "ανίκανο" να ανακαλέσει το διάταγμα
- Τι προβλέπει ο Νόμος Περί Πολιτικής Δικονομίας για το θέμα
- Υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια στο Σύνταγμα/ή άλλο νόμο για παροχή νομικής αρωγής ή άλλη οικονομικής στήριξης για ανάκληση διατάγματος ανικανότητας από τη στιγμή που στο Νόμο Περί Νομικής Αρωγής του 2002 (165(Ι)/2002) φαίνεται να μην περιλαμβάνεται η ομάδα των "ανικάνων" προσώπων – ούτε να υπάρχει άλλος τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης των «ανίκανων» προσώπων στη δικαιοσύνη, με έρεισμα τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ)2011), για σκοπό διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, ιδίως όπου αυτοί δεν διαθέτουν οικονομική ανεξαρτησία ακριβώς επειδή κηρύχθηκαν ανίκανα άτομα
- Ποια είναι τα κατά προσέγγιση έξοδα τα οποία πρέπει να επωμιστεί το "ανίκανο" άτομο για ακύρωση διατάγματος ή το άτομο που θα υποβάλει την αίτηση για ακύρωση του διατάγματος 
- Ποια είναι επίσης κατά προσέγγιση τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται
- Επίσης εάν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του διατάγματος απευθείας με αναφορά στο Νόμο 8 (ΙΙΙ) του 2011, τον κυρωτικό της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δεδομένου ότι οποιοσδήποτε νόμος και διαδικασία που αντίκειται στη Σύμβαση είναι αντισυνταγματικός/ή και ποιά η διαδικασία
Eκδήλωση ενδιαφέροντος: τηλ. 22871333 ή στο email cp-mental@cytanet.com.cy.
(πηγή: cyprusbarassociation.org)

Σχόλια