Νέος Νόμος για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 15(I)/2017 που τροποποιεί τους περί ρύθμισης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμους του 2006 έως 2012 για το σκοπό μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2010/31//ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». (cylaw.com) Δείτε το νέο νόμο εδώ

Σχόλια