Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος

Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015 (αρ. 184(Ι)/2015) τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9/12/2015. Ο νόμος εισάγει στην κυπριακή έννομη τάξη το θεσμό της Πολιτικής Συμβίωσης. Η βασική αρμοδιότητα σε ότι αφορά στη σύναψή της αποδίδεται στο Ληξίαρχο που είναι ο Έπαρχος. Όσον αφορά στα έννομα αποτελέσματα της Πολιτικής
Συμβίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του νόμου, εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά στο Νόμο, Πολιτική Συμβίωση που έχει συναφθεί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, εξαιρουμένου του περί Υιοθεσίας Νόμου, έχει, τηρουμένων των αναλογιών, τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες ως εάν να είχε τελεστεί γάμος δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου και οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία της Δημοκρατίας σε «σύζυγο» θα ερμηνεύεται ως αναφορά και σε σύμβιο σε Πολιτική Συμβίωση.
Πολιτική Συμβίωση συνάπτεται ενώπιον του Ληξίαρχου της επαρχίας διαμονής ενός εκ των ενδιαφερομένων προσώπων, στη παρουσία δύο μαρτύρων. Για τη σύναψη απαιτείται υποβολή συγκεκριμένου συμπληρωμένου εντύπου που να συνοδεύεται από προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης, ένορκη δήλωση και πιστοποιητικό ελευθερίας. Το τέλος σύναψης ανέρχεται στα 90 ευρώ. Δείτε το πλήρες κείμενο του Νόμου εδώ
Δείτε τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με το περιεχόμενο της νομοθεσίας και τις διαδικασίες της Πολιτικής Συμβίωσης εδώ
(moi.gov.cy/ cylaw.com)

Σχόλια