Αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο: Σύσταση επιτροπής από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Το Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) εξέτασε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, σε συνεδρία της ολομέλειάς του, τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Οικογενειακού Δικαίου και αποφάσισε όπως συστήσει πενταμελή Ad-Hoc Επιτροπή για μελέτη και υποβολή απόψεων και συγκεκριμένων προτάσεων για βελτίωση του Οικογενειακού Δικαίου, θέτοντας πάντοτε την αρχή της έμφυλης ισότητας και
προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών ως υψηλή προτεραιότητα.
Ο ΕΜΔΓ διαπιστώνει ότι οι εισηγήσεις των ομάδων των εμπειρογνωμόνων δεν ενσωματώνουν την έμφυλη διάσταση και την ανάγκη προστασίας των γυναικών, των οποίων η θέση δυσχεραίνεται περαιτέρω από τη διάλυση ενός γάμου.
Ιδιαίτερα τονίζεται η ανάγκη:
- Εκσυγχρονισμού της ρύθμισης της διατροφής παιδιών και είσπραξης αυτών.
- Αποτελεσματικής εφαρμογής της διατροφής συζύγων.
- Εκσυγχρονισμού των προνοιών για τη ρύθμιση διαμοιρασμού περιουσίας/χρεών.
- Δίκαιης κατανομής της επιμέλειας παιδιών.
- Για ουσιαστική στήριξη του θεσμού της νομικής αρωγής ως μηχανισμός προστασίας των ευάλωτων ομάδων γυναικών.
- Για εισαγωγή του θεσμού του συναινετικού διαζυγίου.
Ο ΕΜΔΓ θα επανέλθει με δημοσιογραφική διάσκεψη για να δημοσιοποιήσει τις θέσεις του για τις αλλαγές τις οποίες θα προτείνει.
Σημειώνεται ότι ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συστάθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 1994 για να προωθεί την ισότητα και τα δικαιώματα της γυναίκας σ’ όλους τους τομείς της ζωής, υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τελεί υπό την αιγίδα και προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και σ’ αυτό μετέχουν Κυβερνητικοί Λειτουργοί, Γυναικείες, Συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις.

Σχόλια