Τροποποίηση των Περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμων με τον Τροποποιητικό Ν. 42(Ι)/2017

Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (42(I)) τροποποιεί τους Περι των Συμβάσεων Καταναλωτικης Πίστης Νόμους του 2010 έως (αρ. 2) του 2013.
Ειδικότερα, το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 171, 29.6.2016, σ. 1. “Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·”»
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(1Α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε μη εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης, για την ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία και οι οποίες συνεπάγονται συνολικό ποσό πίστωσης που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000).».
Τέλος με το άρθρο 4, το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(4Α) Σε περίπτωση που η σύμβαση πίστωσης αναφέρεται σε δείκτη αναφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, ο πιστωτικός φορέας ή, κατά περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων παρέχει το όνομα του δείκτη αναφοράς και του διαχειριστή του και τις δυνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές, σε χωριστό έγγραφο προοριζόμενο για τους καταναλωτές, το οποίο μπορεί να επισυνάπτεται στο έντυπο τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης.». [Οι διατάξεις του άρθρου 4 τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018].

Σχόλια