Δεν αναγνωρίζεται σε κράτος μέλος το γνήσιο υπογραφής από δικηγόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος επί εγγράφων για κτήση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων (ΔΕΕ)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση του στην υπόθεση C-342/15, έκρινε ότι είναι νόμιμος ο αποκλεισμός της αναγνώρισης σε κράτος μέλος βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος και ότι δεν είναι αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο η υποχρέωση της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο επί εγγράφων που απαιτούνται για τη κτήση ή τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων.
Ειδικότερα, με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητούσε, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί εάν το άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 77/249 είναι αντίθετο σε κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, με την οποία επιφυλάσσεται στους συμβολαιογράφους η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί των εγγράφων που απαιτούνται για την κτήση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων και, ως εκ τούτου, αποκλείεται η αναγνώριση στο κράτος μέλος αυτό βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και εάν το άρθρο 56 ΣΛΕΕ αποκλείει την εν λόγω κανονιστική ρύθμιση και, ως εκ τούτου, αποκλείεται η αναγνώριση στο κράτος μέλος αυτό βεβαίωσης η οποία έχει διενεργηθεί από δικηγόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος κατά το οικείο εθνικό δίκαιο.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, το άρθρο 1, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 77/249 δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση της ως άνω κανονιστικής ρύθμισης κράτους μέλους, καθώς επίσης και ότι το άρθρο 56 ΣΛΕΕ δεν αποκλείει την συγκεκριμένη κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους. Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο