Νομοσχέδιο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας

Γράφει η Δανάη Φιλιώτου, Νομικός
"Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017"
Tο εν λόγω νομοσχέδιο αποσκοπεί στην κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την πρώτη διεθνή Συνθήκη που  καλύπτει την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των δραστών για όλες τις μορφές βίας, περιλαμβανομένης της σωματικής, της ψυχολογικής, της σεξουαλικής, της οικονομικής και της ενδοοικογενειακής βίας, της παρενοχλητικής παρακολούθησης, του καταναγκαστικού γάμου, των εγκλημάτων που διαπράττονται στο όνομα της επονομαζόμενης τιμής, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της καταναγκαστικής έκτρωσης και στείρωσης. Ειδικότερος στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου πολιτικού πλαισίου για την προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων μέσω της διεθνούς συνεργασίας για παροχή βοήθειας σε οργανισμούς και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τη δημιουργία μηχανισμού για παρακολούθηση της εφαρμογής της σε εθνικό επίπεδο, τόσο σε περιόδους ειρήνης, όσο και σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων.
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει υπογραφεί από 44 κράτη-μέλη του ΣτΕ, εκ των οποίων 23 έχουν προβεί και σε επικύρωσή ενώ όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογράψει τη Σύμβαση 14 εκ των οποίων την έχουν επικυρώσει θέτοντας την σε ισχύ από την 1η Αυγούστου, 2014. Συγκεκριμένα, η Κύπρος την υπέγραψε στις 16 Ιουνίου του 2015 με διατήρηση ορισμένων επιφυλάξεων που αφορούν κυρίως την κρατική αποζημίωση στα θύματα, τη δικαιοδοσία και το καθεστώς διαμονής. Κατόπιν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε σε άμεσο νομοτεχνικό έλεγχο και στην ετοιμασία κυρωτικού νομοσχεδίου το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25/5/2017.
Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και άλλα συναφή Πρωτόκολλα, Συστάσεις, Καταστατικά και Συμβάσεις σχετικά με την προστασία των παιδιών, της οικογένειας και την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, αναγνώρισαν τη δομική φύση της βίας κατά των γυναικών με βάση το φύλο ως έναν από τους κρίσιμους κοινωνικούς μηχανισμούς με τον οποίο οι γυναίκες αναγκάζονται να βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση.
Κατά συνέπεια, αφού συμηφώνησαν σε ορολογία όπως του ότι η έννοια της γυναίκας περιλαμβάνει και αυτή των κάτω των 18 χρόνων ή ότι η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να διαπραχθεί και μεταξύ πρώην συζύγων, τα μέρη δεσμεύτηκαν να ενσωματώσουν στο εθνικό τους σύνταγμα ή άλλη κατάλληλη νομοθεσία την αρχή της ισότητας των φύλων και διασφαλίζοντας την πρακτική εφαρμογή της αρχής αυτής, περιλαμβάνοντας και τη χρήση κυρώσεων, όπου χρειάζεται και καταργώντας νόμους και πρακτικές που μεροληπτούν κατά των γυναικών.
Η εφαρμογή των διατάξεων διασφαλίζεται χωρίς καμία διάκριση λόγω γένους, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ηλικίας, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, οικογενειακής, μεταναστευτικής, προσφυγικής  ή άλλης κατάστασης ενώ η υποχρέωση των κρατών επεκτείνεται στη δέουσα επιμέλεια ώστε να εμποδίσουν, να ερευνήσουν, να τιμωρήσουν και να παρέχουν αποζημίωση για πράξεις βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης και διαπράττονται από άτομα εκτός του Κράτους.
Ταυτόχρονα, τα κράτη οφείλουν να υιοθετήσουν περιεκτικές και συντονισμένες πολιτικές ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου κυρίως μέσα από τα εκπαιδευτικά τους συστήματα με την αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στους σχετικούς φορείς και την επιδότηση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Οι φορείς αυτοί θα συντονίζουν τη συλλογή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων που θα αναλύουν και θα κοινοποιούν άμεσα στο κοινό και στα υπόλοιπα μέρη ενώ θα προωθείται βαθύτερη έρευνα σε υπάρχουσες και νέες μορφές βίας από εμπειρογνώμονες.
Όσον αφορά την πρόληψη, τα μέρη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσουν τις αλλαγές στις κοινωνικές και πολιτιστικές μορφές συμπεριφοράς, με σκοπό την εξάλειψη προκαταλήψεων, εθίμων, παραδόσεων και άλλων πρακτικών που βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας των γυναικών ή σε τυποποιημένους ρόλους για γυναίκες και άνδρες. Η κουλτούρα, τα έθιμα, η θρησκεία, η παράδοση ή η επονομαζόμενη «τιμή» δεν θα θεωρούνται δικαιολογία για οποιεσδήποτε πράξεις βίας ενώ προγράμματα και δραστηριότητες για την χειραφέτηση των γυναικών θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα.
Τακτικές εκστρατείες ή προγράμματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς ισότητας, την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα γυναικείες οργανώσεις, προνοείται να προωθηθούν για να αυξήσουν την κατανόηση από το ευρύ κοινό των διαφορετικών τρόπων εκδήλωσης όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, τις συνέπειές τους στα παιδιά και την ανάγκη πρόληψης τέτοιας βίας. Το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό για ζητήματα όπως η ισότητα των δύο φύλων, μη γενικευμένοι ρόλοι, αμοιβαίος σεβασμός, διευθέτηση διενέξεων χωρίς βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, βία με βάση το φύλο κατά των γυναικών και το δικαίωμα της προσωπικής ακεραιότητας, θα προωθηθεί προσαρμοσμένο στην εξελισσόμενη δυνατότητα των μαθητών, σε επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης όπως και σε ανεπίσημες εκπαιδευτικές αθλητικές, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνοντας τη δέουσα προσοχή στη δημοσιότητα προσωπικών δεδομένων που μπορεί να αποβεί επιβλαβής. Πιο εξειδικευμένα θα εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα ή τους δράστες με σκοπό τον εντοπισμό, τη θεραπεία και την πρόληψη τέτοιας βίας.
Γενικότερα όλα τα μέρη υποχρεούνται να προωθήσουν τη συνεργασία μέσω εσωτερικής νομοθεσίας ανάμεσα σε όλους τους σχετικούς κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένης της δικαστικής εξουσίας, των εισαγγελικών αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
Τα μέτρα υπέρ των θυμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, υπηρεσίες όπως νομική και ψυχολογική συμβουλευτική, οικονομική βοήθεια, στέγαση, εκπαίδευση, κατάρτιση και βοήθεια για εύρεση εργασίας καθώς και για δημιουργία κατάλληλων, εύκολα προσβάσιμων καταφυγίων σε επαρκή αριθμό για την παροχή ασφαλούς στέγασης και την ενεργή προσέγγιση των θυμάτων.
Δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για όλο το κράτος θα είναι διαθέσιμες σε εικοσιτετράωρη βάση ώστε να παρέχουν συμβουλές σε όσους καλούν, με εμπιστευτικότητα ή με τον δέοντα σεβασμό για την ανωνυμία τους.
Τα θύματα θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση από τους δράστες για
οποιαδήποτε από τα αδικήματα διαπιστώνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση. Κατάλληλη κρατική αποζημίωση θα δίδεται σε εκείνους που έχουν υποστεί σοβαρό σωματικό τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία τους, στο βαθμό που η βλάβη δεν καλύπτεται από άλλες πηγές όπως δράστης, ασφάλεια ή υγειονομικές και κοινωνικές παροχές που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Αυτό δεν αποκλείει τα Μέρη από το να διεκδικήσουν επιστροφή για αποζημίωση που δόθηκε από το δράστη, εφόσον δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα στην ασφάλεια του θύματος.Όλα τα μέτρα θα διασφαλίζουν την παροχή αποζημίωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Όσον αφορά τις αστικές συνέπειες αναγκαστικών γάμων θα διασφαλίζεται ότι αυτοί μπορούν να ακυρωθούν ή να διαλυθούν χωρίς να τίθενται περιττά οικονομικά ή διοικητικά εμπόδια για το θύμα.
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τόσο η σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική βία και όσο και η παρενοχλητική παρακολούθηση, ο αναγκαστικός γάμος, ο ακρωτηριασμός γυναικείων οργάνων, η αναγκαστική άμβλωση ή στείρωση ποινικοποιούνται όπως αυτά ορίζονται στη σύμβαση.
Eγκλήματα που διαπράχθηκαν στο όνομα της επονομαζόμενης «τιμής» και άλλες παρόμοιες δικαιολογίες πολιτιστικού, θρησκευτικού, κοινωνικού ή εθιμικού χαρακτήρα για εγκληματικές ενέργειες δε θα γίνονται αποδεχτές.
Τα αδικήματα που καθιερώνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση θα ισχύουν ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης ανάμεσα στο θύμα και το δράστη. Παράλληλα, το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί  στην επικράτειά του κράτους ή πάνω σε πλοίο που φέρει τη σημαία τους ή πάνω σε αεροπλάνο που υπόκειται στη νομοθεσία τους από έναν από τους υπηκόους τους ή από άτομο του οποίου η συνήθης κατοικία βρίσκεται στην επικράτειά τους (σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικαίου).
Όσον αφορά τις κυρώσεις, αυτές περιλαμβάνουν, αναλόγως, ποινές που αφορούν στέρηση της ελευθερίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκδοση ώστε να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητά τους.
Τα Μέρη μπορούν να υιοθετήσουν άλλα μέτρα σε σχέση με τους δράστες, όπως παρακολούθηση ή επιτήρηση των ατόμων που καταδικάστηκαν και στέρηση των γονικών δικαιωμάτων, εάν το συμφέρον του παιδιού, που μπορεί να περιλαμβάνει την ασφάλεια του θύματος, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλο τρόπο.
Επιβαρυντικές περιστάσεις συνιστούν περιπτώσεις όπου:
-το αδίκημα διαπράχθηκε κατά πρώην ή νυν συζύγου ή συντρόφου όπως αναγνωρίζεται από την εσωτερική νομοθεσία, από μέλος της οικογένειας, άτομο που συζεί με το θύμα ή άτομο που έχει κάνει κατάχρηση της εξουσίας του,
-το αδίκημα, ή τα σχετιζόμενα αδικήματα, διαπράχθηκαν κατ’ εξακολούθηση,
-το αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον ατόμου που είχε καταστεί ευάλωτο από συγκεκριμένες συνθήκες
-το αδίκημα διαπράχθηκε ενάντια ή παρουσία ενός παιδιού,
-το αδίκημα διαπράχθηκε από δύο ή περισσότερα άτομα που ενήργησαν μαζί
-του αδικήματος προηγήθηκαν ή το αδίκημα συνοδεύτηκε από ακραία επίπεδα βίας
-το αδίκημα διαπράχθηκε με τη χρήση ή την απειλή όπλου
-το αδίκημα οδήγησε σε σοβαρή σωματική ή ψυχολογική βλάβη για το θύμα
-ο δράστης είχε προηγουμένως καταδικαστεί για παρόμοια αδικήματα.
Όσον αφορά την έρευνα, δίωξη, ποινική δικονομία και τα προστατευτικά μέτρα οι έρευνες θα πρέπει να διεξάγονται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ενώ λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα του θύματος σε όλα τα στάδια της ποινικών διώξεων.
Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της κατάστασης και του κινδύνου επαναλαμβανόμενης βίας διεξάγεται από όλες τις σχετικές αρχές ώστε να διαχειριστούν τον κίνδυνο και εάν είναι απαραίτητο να παρέχουν συντονισμένη ασφάλεια και υποστήριξη.
Σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να διατάξουν, έναν δράστη ενδοοικογενειακής βίας να εγκαταλείψει την κατοικία του θύματος ή του ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο για αρκετό χρονικό διάστημα και να απαγορεύσουν στο δράστη να εισέλθει στην κατοικία ή να επικοινωνήσει με το θύμα ή το άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Προτεραιότητα στην ασφάλεια των θυμάτων ή των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο.
Οι περιοριστικές ή προστατευτικές εντολές είναι διαθέσιμες για άμεση προστασία και χωρίς περιττά οικονομικά ή διοικητικά εμπόδια για το θύμα, έχουν εκδοθεί για συγκεκριμένη περίοδο ή έως ότι τροποποιηθούν ή αποσυρθούν, όπου είναι απαραίτητο, έχουν εκδοθεί σε ex parte (μονομερή) βάση που έχει άμεση ισχύ,  διατίθενται ανεξάρτητα από, ή μαζί με, άλλες νομικές διαδικασίες και επιτρέπεται να παρουσιαστούν σε επόμενες νομικές διαδικασίες.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με το σεξουαλικό ιστορικό και τη συμπεριφορά του θύματος θα επιτρέπονται μόνο όταν είναι σχετικά και απαραίτητα.
Ειδικά μέτρα προστασίας των θυμάτων και των μαρτύρων (και ιδιαίτερα των παιδιών) θα πρέπει να λαμβάνονται, σε όλα τα στάδια των ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών και ιδιαίτερα:
-φροντίζοντας για την προστασία τους, καθώς και για την προστασία των οικογενειών και των μαρτύρων τους, από εκφοβισμό, αντίποινα και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση,
-διασφαλίζοντας ότι τα θύματα ενημερώνονται, τουλάχιστον σε περιπτώσεις όπου τα θύματα και η οικογένεια μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο, όταν ο δράστης αποδράσει ή αφεθεί προσωρινά ή οριστικά ελεύθερος,
-ενημερώνοντάς τα, σύμφωνα με τις συνθήκες που προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία, για τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους και την παρακολούθηση που γίνεται στις καταγγελίες τους, για τις κατηγορίες, τη γενική πρόοδο της έρευνας ή των δικαστικών διαδικασιών και το ρόλο τους σε αυτές, καθώς και για το αποτέλεσμα της υπόθεσής τους,
- παρέχοντας στα θύματα τη δυνατότητα, με τρόπο σύμφωνο με τους διαδικαστικούς κανόνες της εσωτερικής νομοθεσίας, να ακουστούν, να παρέχουν στοιχεία και να παρουσιάσουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους, άμεσα ή μέσω ενδιάμεσου και να ληφθούν υπόψη,
-παρέχοντας στα θύματα τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης ώστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους να παρουσιάζονται δεόντως και να λαμβάνονται υπόψη,
-διασφαλίζοντας ότι μπορούν να υιοθετηθούν μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της εικόνας του θύματος,
-διασφαλίζοντας ότι η επικοινωνία ανάμεσα στα θύματα και τους δράστες εντός των χώρων του δικαστηρίου και της υπηρεσίας επιβολής του νόμου αποφεύγεται όπου είναι δυνατό,
-παρέχοντας στα θύματα ανεξάρτητους και ικανούς διερμηνείς όταν τα θύματα είναι μέρη σε δικαστικές διαδικασίες ή όταν παρέχουν στοιχεία,
- δίνοντας στα θύματα τη δυνατότητα να καταθέσουν, σύμφωνα με τους κανόνες
που προβλέπονται από την εσωτερική τους νομοθεσία, στην αίθουσα του δικαστηρίου χωρίς να παρίστανται ή τουλάχιστον χωρίς την παρουσία του υποτιθέμενου δράστη, ιδιαίτερα με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών επικοινωνίας, όπου διατίθενται.
Δικαίωμα νομικής αρωγής και δωρεάν νομικής βοήθειας προβλέπεται σε όλα τα θύματα ενώ ισχύει η αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τις υπάρχουσες υποχρεώσεις βάσει της διεθνούς νομοθεσίας.
Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία τα μέρη μέσω της ομοιόμορφης και αμοιβαίας νομοθεσία και τους εσωτερικούς νόμους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, θα αποσκοπούν:
-στην πρόληψη, την καταπολέμηση και τη δίωξη όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης,
-στην προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα,
-στις έρευνες ή τις διαδικασίες που αφορούν τα αδικήματα που καθιερώθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,
-στην επιβολή σχετικών αστικών και ποινικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τις δικαστικές αρχές των Μερών, περιλαμβανομένων και των εντολών προστασίας.
H πληροφόρηση για αίτημα από οποιοδήποτε Μέρος πρέπει να γίνεται άμεσα με σκοπό τη σωστή διεξαγωγή της ζητούμενης ενέργειας  Παράλληλα, ένα Μέρος μπορεί, εντός των ορίων της εσωτερικής του νομοθεσίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα, να προωθήσει προς το άλλο Μέρος πληροφορίες που απέκτησε στο πλαίσιο των δικών του ερευνών όταν θεωρήσει ότι η κοινοποίηση τέτοιων πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει το στην αποτροπή αδικημάτων που καθιερώθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
Τα προσωπικά δεδομένα θα φυλάσσονται και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα Μέρη βάσει της Σύμβασης για την Προστασία των Ατόμων όσον αφορά την Αυτόματη Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Καταρτισμένη ομάδα ειδικών σε δράση κατά της βίας εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας «GREVIO» θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης από τα Μέρη. Θα αποτελείται από τουλάχιστον 10 μέρη και το πολύ 15 μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο και τη γεωγραφική ισορροπία, καθώς και τη διεπιστημονική εμπειρία. Η εκλογή των μελών της GREVIO θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
-θα επιλέγονται σύμφωνα με διαφανή διαδικασία ανάμεσα από άτομα υψηλής ηθικής, γνωστά για την αναγνωρισμένη τους ικανότητα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των δύο φύλων, της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ή για την παροχή βοήθειας και την προστασία θυμάτων, ή που έχουν επιδείξει επαγγελματική εμπειρία στους τομείς
που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση,
-δύο μέλη της GREVIO δεν θα μπορούν να είναι υπήκοοι του ίδιου Κράτους,
-θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα κύρια νομικά συστήματα,
-θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν σχετικούς φορείς και οργανισμούς στον τομέα της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,
-θα πρέπει ενεργούν ως ιδιώτες και θα είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι στην άσκηση των εργασιών τους και θα είναι διαθέσιμοι για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό τρόπο.
Παράλληλα, η GREVIO θα καθορίζει τα κατάλληλα μέσα για να διεξαχθεί αυτή η διαδικασία παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, μπορεί να υιοθετήσει ένα ερωτηματολόγιο για κάθε γύρο αξιολόγησης, που θα χρησιμεύει σαν βάση για τη διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής από τα Μέρη. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα απευθύνεται προς όλα τα Μέρη.
Τα Μέρη θα απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο αίτημα πληροφόρησης από τη GREVIO. Έτσι, θα μπορεί να λάβει πληροφορίες για την εφαρμογή της Σύμβασης από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και από εθνικά ιδρύματα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η GREVIO θα λάβει δεόντως υπόψη τις υπάρχουσες πληροφορίες που διατίθενται από άλλα τοπικά και διεθνή κείμενα και φορείς σε περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. Τότε θα μπορεί να οργανώσει επικουρικά, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και με τη βοήθεια των ανεξάρτητων εθνικών εμπειρογνωμόνων, επισκέψεις σε χώρες, εάν οι πληροφορίες που έχει συλλέξει είναι ανεπαρκείς ή σε περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ειδικοί σε συγκεκριμένους τομείς μπορούν να βοηθήσουν τη GREVIO.
Μετέπειτα θα ετοιμάζεται έκθεση που θα περιέχει την ανάλυσή της σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων στις οποίες βασίζεται η αξιολόγηση , καθώς και τις υποδείξεις και προτάσεις της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω Μέρος μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Το σχέδιο έκθεσης θα σταλεί για σχολιασμό στο Μέρος που υφίσταται την αξιολόγηση. Τα σχόλιά του θα ληφθούν υπόψη από τη GREVIO όταν υιοθετήσει την έκθεσή της. Η έκθεση αυτή και τα συμπεράσματα θα αποσταλούν στο εν λόγω Μέρος και στην Επιτροπή των Μερών και θα κοινοποιηθεί από την υιοθέτησή τους, μαζί με τα τελικά σχόλια από το εν λόγω Μέρος.
Οι συστάσεις σε οποιοδήποτε Μέρος αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα της GREVIO, εάν είναι απαραίτητο ορίζοντας μια ημερομηνία για την υποβολή πληροφοριών για την εφαρμογή τους και έχουν στόχο την προώθηση της συνεργασίας με το Μέρος εκείνο για τη σωστή εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Τα εθνικά κοινοβούλια θα κληθούν να συμμετέχουν στην παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.
Όπως είναι φανερό από τα πιο πάνω, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας εναντίον των γυναικών τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε θέμα λήψης πολιτικών μέτρων. Ωστόσο, πολλά ακόμη απομένουν να γίνουν μέχρι την πλήρη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην πράξη. Στην Κύπρο παρατηρείται επίσης ελλιπής συντονισμός μεταξύ αρμοδίων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες δεν καλύπτουν όλες τις μορφές βίας ενώ εξίσου σημαντική είναι η αποσιώπηση περιστατικών βίας εναντίον αντρών λόγω φαλλοκρατικών στερεοτύπων. 

Σχόλια