Αναζήτηση πληροφοριών για εταιρίες σε όλη την Ευρώπη με τη διασύνδεση των εταιρικών μητρώων των κρατών-μελών

Από τις 08/06/2017, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη συμμετέχει στο σύστημα διασύνδεσης των εταιρικών μητρώων το οποίο προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα υπάρχουν συνδεδεμένα 10 κράτη μέλη και σταδιακά θα ενταχθούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ.
Από ενιαίο σημείο πετυχαίνεται πρόσβαση του κοινού σε όλα τα μητρώα εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ μέσω της ευρωπαϊκής πύλης e-Justice, η οποία διαχειρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα διαθέτει λειτουργία αναζήτησης σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που επιτρέπει σε όλους (πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές) να αναζητήσουν εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε από τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ. Η διασύνδεση του εθνικού μητρώου έχει ως στόχο να τονώσει το διασυνοριακό εμπόριο και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια στην ενιαία αγορά.
Μέχρι σήμερα, πληροφορίες όσον αφορά εταιρείες έπρεπε να ζητηθούν ξεχωριστά από τα διαφορετικά εθνικά μητρώα, που ήταν δύσκολο και δαπανηρό. Τώρα, ο κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα βασικό σύνολο δεδομένων εταιρείας (όνομα, νομική μορφή, διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου, το κράτος μέλος σύστασης, εθνικός αριθμός καταχώρισης ) χωρίς χρέωση. Θα μπορεί επίσης να ζητεί και να λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων που είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό φάκελο των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα, σε ολόκληρη την ΕΕ (σε πρώτο στάδιο μόνο αυτά που είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση). Καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη επιβάλλουν τέλη για τα πιο πάνω έγγραφα, προβλέπεται στο μέλλον η δυνατότητα για διαδικτυακή πληρωμή για δεδομένα και έγγραφα.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, από 08/06/2017 γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση μιας συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην οποία διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία της εταιρικής πληροφόρησης. Η διασύνδεση θα διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με εταιρείες ανάμεσα στα εθνικά μητρώα εταιρειών, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές θα ενημερώνουν καλύτερα ορισμένες διασυνοριακές περιπτώσεις. Η αναζήτηση του μητρώου επιχειρήσεων είναι διαθέσιμη στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do?m=1

Σχόλια