Αλλαγές στον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος αρ.61 (Ι) του 2017 τροποποιεί τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 2017 και συγκεκριμένα τα άρθρα 5, 28ΒΒ και 28ΒΓ. Ειδικότερα:
Το άρθρο 5 του βασικού νόμου (αρμοδιότητες Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «και αντικαταστατών», αμέσως μετά τη λέξη «έκτακτων» (δεύτερη γραμμή).
(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): «(3)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ, οι προσλήψεις αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών γίνονται με βάση τους πίνακες διοριστέων, μέχρι την κατάργησή τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. (β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και οι προσλήψεις αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών θα γίνονται με βάση τους πίνακες διορισίμων.».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 έχει ως εξής:
«(1) Πληv τωv περιπτώσεωv περί τωv oπoίωv γίvεται ειδική πρόvoια εv τω παρόvτι ή εv oιωδήπoτε ετέρω vόμω ως πρoς oιovδήπoτε θέμα εκτιθέμεvov εv τω παρόvτι άρθρω και τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή oιoυδήπoτε ετέρoυ εκάστoτε εv ισχύϊ vόμoυ απoτελεί αρμoδιότητα της Επιτρoπής o διoρισμός, τoπoθέτησις μετά τoύτov, επικύρωσις διoρισμoύ, κατάταξις, μovιμoπoίησις, πρoαγωγή, μετάθεσις, απόσπασις, παραχώρηση υπηρεσιώv και αφυπηρέτησις εκπαιδευτικώv λειτoυργώv και η επ' αυτώv άσκησις πειθαρχικoύ ελέγχoυ, περιλαμβαvoμέvης της απoλύσεως ή της απαλλαγής από τωv καθηκόvτωv αυτώv.
(2) Αvεξάρτητα από τις διατάξεις oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ εκάστoτε σε ισχύ, απoτελεί αρμoδιότητα της Επιτρoπής και η πρόσληψη έκτακτωv και αντικαταστατών εκπαιδευτικώv λειτoυργώv.
(3)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ, οι προσλήψεις αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών γίνονται με βάση τους πίνακες διοριστέων, μέχρι την κατάργησή τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2027, καταργούνται οι πίνακες διοριστέων και οι προσλήψεις αντικαταστατών εκπαιδευτικών λειτουργών θα γίνονται με βάση τους πίνακες διορισίμων».
Το άρθρο 28ΒΒ του βασικού νόμου (Σύνταξη πινάκων διορισίμων) τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού και την αντικατάστασή του με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(6) Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου διεξάγεται γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την 31η Αυγούστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων: Νοείται ότι, όσον αφορά τη διεξαγωγή των πρώτων γραπτών εξετάσεων του έτους 2017, η αίτηση ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.».
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7) αυτού της λέξης «Φεβρουάριο» με τη λέξη «Μάρτιο», όπου αυτή απαντά.
(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (7) αυτού της φράσης «και έχουν επιτύχει», αμέσως μετά τη λέξη «συμμετάσχει» (τέταρτη γραμμή).
(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (12) αυτού της λέξης «τριών» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «δύο».
Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 28ΒΓ του βασικού νόμου (Μεταβατική περίοδος μέχρι την αποκλειστική εφαρμογή των πινάκων διορισίμων) τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτής, με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων επιφυλάξεων:
«Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται για κλάδους/ειδικότητες στις οποίες οι διαθέσιμες θέσεις είναι μέχρι και έξι (6), να αποφασίζει τη μη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και οι διορισμοί να γίνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων: Νοείται περαιτέρω ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις θα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις την επόμενη διετία, νοουμένου ότι οι ανάγκες στους συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες δεν θα είναι μηδενικές.».
Δείτε επίσης: Νέα τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα. Τί αλλάζει στα άρθρα 155 και 174

Σχόλια