Τροποποίηση του Νόμου περί Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων

Ο περί της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 54 (Ι) του 2017 (16/6/2017) τροποποιεί τον ομώνυμο (βασικό) νόμο του 2007 στα εξής δύο σημεία:
Α.Καταργείται το άρθρο 13 του βασικού νόμου (Τροποποίηση Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου) το οποίο είχε ως εξής: «Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του Δεύτερου και του Τρίτου Παραρτήματος».
Β. Το άρθρο 14 (Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου) του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, από τα ακόλουθα νέα εδάφια:
«(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εάν μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των Κανονισμών η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τους τροποποιήσει ή δεν τους ακυρώσει, στο σύνολό τους ή μερικώς, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω Κανονισμών στο σύνολό τους ή μερικώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί.».

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα