Τροποποίηση στο Νόμο περί Άδειας Οδήγησης: Μαζί με την αίτηση για άδεια θα γίνεται και δήλωση συγκατάθεσης για δωρεά οργάνων

O περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος 49 (I) του 2017 τροποποιεί τους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 μέχρι 2016 με την προσθήκη νέου άρθρου 4Α στο βασικό νόμο για τη Δήλωση για δωρεά οργάνων σε περίπτωση θανάτου του αιτητή άδειας οδήγησης. Ειδικότερα μετά το άρθρο 4 (Αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης), προστίθεται νέο άρθρο 4Α που προβλέπει τα εξής:
"4Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, με την αίτηση για την απόκτηση άδειας οδήγησης υποβάλλεται ταυτόχρονα δήλωση, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα Ε, στην οποία ο αιτητής δύναται να εκφράσει τη συγκατάθεσή του να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, σε περίπτωση που ο αιτητής δηλώσει ότι επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του, η ρητή δήλωση συγκατάθεσής του διαβιβάζεται από τον Έφορο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Δυνητικών Δοτών, με βάση τις διατάξεις του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου :
Νοείται ότι ο Έφορος διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και την τυχόν αρνητική δήλωση του αιτητή για τη μη συγκατάθεσή του να γίνει δωρητής οργάνων σε περίπτωση θανάτου του. 
(3) Οποιαδήποτε δήλωση αιτητή, θετική ή αρνητική ή μη συμπλήρωση από τον αιτητή της δήλωσης που καθορίζεται στο Παράρτημα Ε, δεν επηρεάζει την εξέταση της αίτησης για την απόκτηση άδειας οδήγησης ούτε την έκδοση ή μη της άδειας οδήγησης.». (cylegalnews.com)

Σχόλια