Μερική αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK) ανακοίνωσε ότι η άδεια λειτουργίας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει ανασταλεί μερικώς ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε νέους πελάτες, δυνάμει του άρθρου 26(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της με:
Α. Το άρθρο 36(1) του Νόμου και την παράγραφο 6, υποπαραγράφοι (1) και (2), της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012 καθότι, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνει η ίδια ή/και οι συνεργάτες της (affiliates/Introducing Brokers/Business Introducers – ‘συνεργάτες’) σε πελάτες, δεν φαίνεται να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.
Β. Το άρθρο 28(1) του Νόμου καθότι η Εταιρεία ενδεχομένως να μην τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, την προϋπόθεση χορήγησης άδειας λειτουργίας του άρθρου 18(2)(α) Νόμου και της παραγράφου 5(1) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012, αφού δεν φαίνεται να εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωση της, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία της να ελέγχει και να παρακολουθεί το διαφημιστικό υλικό που διανέμει η ίδια ή/και οι συνεργάτες της.
Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε καθότι οι ανωτέρω ενδεχόμενες παραβάσεις πιθανόν να θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της Εταιρείας και την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

Σχόλια