Αναστολή εκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης κατά Ζολώτα, Fole και Focus αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφά­σισε στις 31 Μαϊου 2017 να παραχωρήσει άδεια για καταχώρηση αίτησης Certiorari στους Μιχάλη Ζολώτα, Focus Maritime Corp και Mihail Andrei Fole, αναστέλλοντας την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί εναντίον τους. Η συγκεκριμένη ποινική υπόθεση αφορά φερόμενη δωροδοκία του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χρι­στόδουλου Χριστοδούλου με 1 εκατ. ευρώ από την εταιρεία Focus Μaritime Corp.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «εγείρεται το ερώτημα που τέθηκε πρωτοδίκως, χωρίς όμως να κριθεί, το οποίο έγκειται στο κατά πόσο το ζήτημα του εξαναγκασμού σε παρουσία κατηγορουμένου, στον οποίο το κατηγορητήριο επιδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να διαβάζεται υπό το φως του εδαφίου (2) του άρθρου 4 (του περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμου, Ν. 23(Ι)/2001). Σ΄αυτά τα πλαίσια σχετική φαίνεται να είναι και η πρόνοια του εδαφίου (3) του άρθρου 4, ως προς την οποία διατυπώθηκε η άποψη ότι έχει την έννοια πως ακόμα και αν ο κατηγορούμενος μεταβεί αργότερα οικειοθελώς στη χώρα όπου εκκρεμεί υπόθεση εναντίον του, για την οποία τού έγινε επίδοση σε άλλη χώρα, δεν μπορεί να συλληφθεί, εκτός εάν διενεργηθεί μεταγενέστερη επίδοση»
Το Δικαστήριο κατέληξε στο ότι «φαίνεται να εγείρεται εκ πρώτης όψεως ζήτημα υπέρβασης δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να παρασχεθεί άδεια για να εξεταστεί περαιτέρω», παρέχοντας άδεια για καταχώριση αίτησης certiorari και αναστέλλοντας την εκτέλεση των επίδικων ενταλμάτων σύλληψης μέχρι της εκπνοής του χρόνου που έχει ορισθεί για την υποβολή της αίτησης και εφόσον υποβληθεί, μέχρι της αποπεράτωσης της εκδίκασής της. (δημοσίευση απόφασης: cylaw.org)

Σχόλια