Ο νέος περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017- Οι διατάξεις Αστικής και Ποινικής Ευθύνης

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο νέος περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017 σε εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/65/ΕE και 2013/36/ΕΕ.
Ο νέος Νόμος εφαρμόζεται στις ΕΠΕΥ, στους διαχειριστές αγοράς, στους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, και στις επιχειρήσεις τρίτων χωρών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος εντός της Δημοκρατίας.
Ειδικότερα, ο Νόμος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) Tους όρους για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ΚΕΠΕΥ και τη λειτουργία των ΕΠΕΥ
(β) την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων χωρών, μέσω της εγκατάστασης υποκαταστήματος·
(γ) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών της Δημοκρατίας·
(δ) τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων·
(ε) την εποπτεία, συνεργασία και εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές· (στ) άλλα συναφή θέματα.
Στα άρθρα 93 και 94 του Νόμου προβλέπονται διατάξεις Αστικής και Ποινικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα:
93.- Υποχρέωση υποβολής ορθών, πλήρων και ακριβών πληροφοριών.
(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποχρέωση δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, να υποβάλλει ή γνωστοποιεί στην Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα, ή να δημοσιοποιεί, ή να ανακοινώνει δημόσια, οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή έντυπα, οφείλει να μεριμνά και να εξασφαλίζει την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβειά τους.
(2) Απαγορεύεται η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από οποιαδήποτε αίτηση ή γνωστοποίηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή ή την Κεντρική Τράπεζα, ή εντός οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που προνοείται στον παρόντα Νόμο ή στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες ή και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014.
94.- Ποινικό αδίκημα και αστική ευθύνη
(1) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 93 και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.
(2) Ποινική ευθύνη, για το προβλεπόμενο αδίκημα στο εδάφιο (1), που τελείται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών του οργάνων που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.
(3) Πρόσωπα που, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), υπέχουν ποινική ευθύνη για τα τελούμενα από νομικό πρόσωπο αδικήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή/και κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που γίνεται σε τρίτους ένεκα της πράξεως ή της παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.
Δείτε το πλήρες κείμενο του Νόμου περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2017 όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας εδώ (σελ.738-836)

Σχόλια