Τροποποιήσεις στον Περί Δημοσίων Δανείων Νόμο με προσθήκη νέων άρθρων. Καθιερώνεται δικαίωμα του Γεν.Ελεγκτή ως ανεξάρτητου παρατηρητή στις συνεδρίες των Δανειστικών Επιτρόπων

Ο περί Δημοσίων Δανείων (Τροποποιητικός) Νόμος 83 (Ι) του 2017 τροποποιεί τον περί Δημοσίων Δανείων Νόμο (βασικό νόμο) και συγκεκριμένα με την προσθήκη νέων άρθρων 5Α , 11Β και 11Γ. Με το άρθρο 5Α προβλέπεται πλέον η δυνατότητα του Γενικού Ελεγκτή ή εκπροσώπου του να παρίσταται ως ανεξάρτητος παρατηρητής στις συνεδριάσεις των Δανειστικών Επιτρόπων.
Ειδικότερα, ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
5Α. Παρατηρητής.
«Ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός του, έχει δικαίωμα να παρακάθεται ως ανεξάρτητος παρατηρητής στις συνεδρίες των Δανειστικών Επιτρόπων, να εκφράζει τις απόψεις του επί των συζητούμενων θεμάτων και να ζητά όπως αυτές καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.»
Επίσης ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 11Α αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων:
11Β - Εξουσία ρύθμισης οφειλών από τους Δανειστικούς Επιτρόπους με τη συγκατάθεση του οφειλέτη ή/και του εγγυητή
«(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών και τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, οι Δανειστικοί Επίτροποι δύνανται για το συμφέρον του Ταμείου Δημοσίων Δανείων να προβαίνουν σε ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), αφού προηγουμένως λάβουν τη συγκατάθεση του οφειλέτη ή/και του εγγυητή.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ρύθμιση οφειλών» δύναται να περιλαμβάνει αναδιαρθρώσεις δανείων μέσω κεφαλαιοποίησης καθυστερήσεων, παράταση στη διάρκεια αποπληρωμής, χορήγηση περιόδου χάριτος, μείωση επιτοκίου, μη χρέωση τόκων υπερημερίας για καθορισμένο διάστημα και διακανονισμούς με τους οφειλέτες ή/και τους εγγυητές για είσπραξη ολόκληρης ή μέρους της οφειλής: Νοείται ότι, οι ρυθμίσεις που εγκρίνονται από τους Δανειστικούς Επιτρόπους προβλέπονται σε συμπληρωματικές συμφωνίες με τους οφειλέτες ή/και τους εγγυητές και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αρχικών συμφωνιών παραχώρησης δανείων: Νοείται περαιτέρω ότι, οι Δανειστικοί Επίτροποι δύνανται να εγκρίνουν την ανάληψη αποπληρωμής της οφειλής από φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από τον αρχικό οφειλέτη ή τους εγγυητές του δανείου κατόπιν πρότασης του εν λόγω προσώπου, με όρους οι οποίοι καθορίζονται από τους Δανειστικούς Επιτρόπους, αφού προηγουμένως λάβουν τη συγκατάθεση του οφειλέτη ή/και εγγυητή και σε τέτοια περίπτωση δυνατό να υπογραφεί νέα συμφωνία δανείου για διευκόλυνση της αποπληρωμής του δανείου: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι Δανειστικοί Επίτροποι ενημερώνουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά εξαμηνία σχετικά με τις ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν κατά το εξάμηνο αναφοράς».
11Γ- Εξουσία μερικής ή ολικής διαγραφής οφειλών από τους Δανειστικούς Επιτρόπους.
«Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών και τηρουμένων των διατάξεων του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, οι Δανειστικοί Επίτροποι δύνανται να προβαίνουν σε μερική ή ολική διαγραφή οφειλών, οι οποίες κατά την κρίση τους θα είναι τόσο προς το συμφέρον του Ταμείου Δημοσίων Δανείων όσο και προς το συμφέρον του οφειλέτη/εγγυητή και προς το σκοπό αυτό, προτού λάβουν οποιαδήποτε τέτοια απόφαση προβαίνουν σε ενδελεχή εξέταση και διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης των οφειλετών του Ταμείου Δημοσίων Δανείων: Νοείται ότι, οι Δανειστικοί Επίτροποι ενημερώνουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά εξαμηνία σχετικά με τις διαγραφές που εγκρίθηκαν κατά το εξάμηνο αναφοράς.»
Διαβάστε ακόμα: Αντισυνταγματικοί πέντε Νόμοι με διατάξεις για το Πόθεν Έσχες δημοσίων υπαλλήλων

Σχόλια