Αναστολή λειτουργίας ΚΕΠΕΥ με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK) ανακοίνωσε στις 13.7.2017 ότι η άδεια λειτουργίας Κυπριακής Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) έχει ανασταλεί, δυνάμει του άρθρου 26(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, καθότι υφίστανται υπόνοιες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της με:
1. το άρθρο 28(1) του Νόμου αφού ενδεχομένως να μην τηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας του Μέρους ΙΙΙ του Νόμου και ειδικότερα του άρθρου 18(2)(ι) του Νόμου (προστασία κεφαλαίων πελατών),
2. το άρθρο 67 του Νόμου (ίδια κεφάλαια), και
3. το άρθρο 92(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού(ΕΕ) 575/2013 (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας).
Η εταιρεία οφείλει, εντός μίας (1) εβδομάδας, να προβεί σε ενέργειες προς συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες. Μέχρι τότε, δεν επιτρέπεται να συνάπτει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο και να αποδέχεται οποιοδήποτε νέο πελάτη.

Σχόλια