Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ (Εγκύκλιος ΕΚΚ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία υπενθυμίζει στις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΚΕΠΕΥ’) και τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν ΚΕΠΕΥ τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 32 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.
Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο της ΕΚΚ, το άρθρο 32 του ως άνω Νόμου προβλέπει ότι: «(1) Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε επικείμενη μεταβολή στα πρόσωπα που πραγματικά τη διευθύνουν και να της παρέχει όλες τις πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για να εκτιμήσει εάν τα νέα πρόσωπα που θα διοριστούν διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα εντιμότητας και πείρας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν επέλθει η μεταβολή. […] (3) Τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην Επιτροπή και στην ΚΕΠΕΥ, κάθε νέο στοιχείο που επέρχεται ως προς το πρόσωπό τους, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση για την ορθή και συνετή διαχείριση της ΚΕΠΕΥ: Νοείται ότι την ίδια υποχρέωση έχει και η ΚΕΠΕΥ, εφόσον γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει τα σχετικά νέα στοιχεία.»
Διευκρινίζεται ότι η ΚΕΠΕΥ οφείλει, μόλις λάβει γνώση παραίτησης προσώπου που πραγματικά διευθύνει την ΚΕΠΕΥ, να γνωστοποιήσει αμέσως το γεγονός στην ΕΚΚ. Συνεπώς, η ΚΕΠΕΥ δεν πρέπει να αναμένει το διορισμό νέου προσώπου για πλήρωση της κενής θέσης για να γνωστοποιήσει τη σχετική παραίτηση στην ΕΚΚ.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο διορισμός νέου προσώπου που πραγματικά διευθύνει την ΚΕΠΕΥ γνωστοποιείται στην ΕΚΚ το συντομότερο, και το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που η ΚΕΠΕΥ λαμβάνει γνώση της παραίτησης.
Τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ υποχρεούνται, δυνάμει του άρθρου 32(3) του Νόμου να γνωστοποιούν στην ΕΚΚ γραπτώς, το συντομότερο δυνατό και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, οποιοδήποτε νέο στοιχείο που επέρχεται ως προς το πρόσωπό τους, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση για την ορθή και συνετή διαχείριση της ΚΕΠΕΥ. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια