Τροποποίηση στον περί Δικηγόρων Νόμο: Τί προβλέπεται για την άσκηση δικηγορίας σε άλλο κράτος-μέλος

O Νόμος 92 (I) περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) του 2017 τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο (βασικός νόμος) και ειδικότερα το άρθρο 6Α αυτού (Εγγραφή δικηγόρων πoυ ασκoύν τo επάγγελμα). Συγκεκριμένα:
Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (6) και (7):
«(6) Δικηγόρος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Δικηγόρων, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει τις δραστηριότητες του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας, δύναται να εγγραφεί σε ειδικό μέρος του Μητρώου Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα.
Νοείται ότι, για την έκδοση ετήσιας άδειας σε δικηγόρο που ασκεί τις δραστηριότητες του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία και η τήρηση γραφείου, για όσο χρόνο ασκεί τις δραστηριότητες του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος.
(7) Κατά την άσκηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (6) δραστηριοτήτων, ο δικηγόρος τηρεί τις διατάξεις παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού ή άλλου νόμου εκδοθέντων Κανονισμών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελμα, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 6Ε του παρόντος Νόμου που αφορούν την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των δικηγόρων έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια.».

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter