Αποσπάσεις Δημοσίων Υπαλλήλων: Τί αναφέρει η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την απόσπαση Δικηγόρου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες

Η Ειδική Έκθεση με θέμα "Διαχειριστικός ΄Ελεγχος αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων (ΥΠΕΞ-01-2017)" δόθηκε στην δημοσιότητα από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Υπηρεσία έχει διεξαγάγει Διαχειριστικό Έλεγχο σχετικά με το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας που από το 2004 και εντεύθεν εργάστηκε/εργάζεται:
(α) με το καθεστώς των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, ή/και
(β) με απόσπαση σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.
Μεταξύ συγκεκριμένων περιπτώσεων σχολιάζεται ειδικότερα στην έκθεση και η απόσπαση δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας που είναι αποσπασμένη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ).
Συγκεκριμένα για την συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρονται στην Έκθεση τα ακόλουθα:
«Η εν λόγω Δικηγόρος ήταν αποσπασμένη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 1.11.2003-31.10.2008,  5.11.2008-12.12.2008  καθώς και την περίοδο 18.1.2010-17.1.2016. Ο Γενικός Εισαγγελέας με τις επιστολές του ημερ. 5.1.2016 και 19.1.2016 προς το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Δικηγόρος με τη λήξη της απόσπασής της θα επιστρέψει στη θέση της στη Νομική Υπηρεσία, αλλά, επειδή θα συνεχίσει να ασχολείται με τα ίδια θέματα και να είναι εμπειρογνώμονας (με έδρα την Κύπρο όπως αναφέρει), ζήτησε να στεγαστεί στη ΜΑΕΕ μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2016, οπότε και στην περίοδο που θα μεσολαβούσε θα γινόταν προσπάθεια εξεύρεσης αντικαταστάτη της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της ζητήθηκε να της παραχωρηθούν όλες οι σχετικές διευκολύνσεις, ενώ αναφερόταν ότι η Δικηγόρος θα λαμβάνει ημερήσιο επίδομα μόνο για τις ημέρες των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας που θα παρακολουθεί αλλά δεν θα λαμβάνει επίδομα διαμονής.
Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) με επιστολή ημερ. 22.1.2016 προς το Γενικό Εισαγγελέα, αποδέχτηκε την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα καθότι ήταν προσωρινή διευθέτηση μέχρι τα τέλη Ιουνίου για την εξεύρεση του αντικαταστάτη της Δικηγόρου.
Με επιστολή του ημερ. 19.4.2016 προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι (η υπογράμμιση δική μας):
«Η απόσπαση της κας ΚΕ στην ΜΑΕΕ έληξε στις 17 Ιανουάριου 2016 και, ως εκ τούτου, έχει επιστρέψει στην Κύπρο και αναλάβει καθήκοντα στη Νομική Υπηρεσία …
Παράλληλα και, για διευκόλυνση της ΜΑΕΕ, η κα ΚΕ παρέχει νομική συνδρομή και καθοδήγηση τόσο στο Μόνιμο Αντιπρόσωπο όσο και στους λοιπούς λειτουργούς και συνεχίζει την παρακολούθηση των ομάδων εργασίας αρμοδιότητας της Νομικής Υπηρεσίας και του ΥΔΔΤ σε θέματα ποινικού δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων, του Δικαστηρίου, της Cats, της ΕΜΑ και του Συμβουλίου ΔΕΥ. Προς διευκόλυνση του έργου αυτού, έχει στεγαστεί στη ΜΑΕΕ για μικρό χρονικό διάστημα.
Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες για εξεύρεση αντικαταστάτη της, δεν κατέστη αυτό δυνατό και, συνεπώς, έχει κριθεί ότι η κα ΚΕ είναι η καταλληλότερη για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων καθηκόντων, τα οποία αναμένεται να εκτελεί στη ΜΑΕΕ:…».
Το ΥΠΕΞ με επιστολή του ημερ. 6.5.2016 προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη και τη διαφωνία του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες που εκφράστηκε με επιστολή του ημερ. 26.4.2016, δεν συμφώνησε με το αίτημά του για απόσπαση εκ νέου της ίδιας Δικηγόρου στη ΜΑΕΕ, αφού η εν λόγω Δικηγόρος υπηρέτησε πέραν των 11 ετών στη ΜΑΕΕ, περίοδος που κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλη από το Υπουργείο και αποτελεί μοναδική περίπτωση παραμονής για τόση μακρόχρονη περίοδο στην ίδια έδρα. Στην ίδια επιστολή τονίζεται ότι, παρόλο που οι γνώσεις της λόγω της εμπειρίας της Δικηγόρου είναι αδιαμφισβήτητες λόγω της μακρόχρονης παραμονής της στη ΜΑΕΕ, ωστόσο ουδείς θα πρέπει να θεωρείται ως «αναντικατάστατος».
Με επιστολή του ημερ. 19.5.2016, ο Γενικός Εισαγγελέας προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, επεσήμανε ότι οι προβληματισμοί του Υπουργείου γίνονται μεν αντιληπτοί, αλλά ωστόσο δεν μπορούν να ισχύσουν στην περίπτωση της εκπροσώπησης της Νομικής Υπηρεσίας στη ΜΑΕΕ, διότι η Νομική Υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με σωρεία σοβαρών θεμάτων και αντιμετωπίζει πρόβλημα σοβαρής υποστελέχωσης και υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης άλλου κατάλληλου λειτουργού της για τις ανάγκες της ΜΑΕΕ. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε όπως επανεξεταστεί το αίτημά του για την εκ νέου απόσπαση της ίδιας Δικηγόρου στη ΜΑΕΕ.
Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εξωτερικών συναίνεσε με το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα και ως εκ τούτου η ίδια Δικηγόρος αποσπάστηκε εκ νέου στη ΜΑΕΕ για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων για την περίοδο 1.9.2016-31.7.2019. Σημειώνεται ότι η κα ΚΕ δεν λαμβάνει επίδομα ενοικίου καθότι διαμένει με το σύζυγο της ο οποίος εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αναφέρεται επίσης ότι, επειδή η εν λόγω υπάλληλος υπηρέτησε στην ίδια έδρα στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πέραν των 5 ετών (η τελευταία της απόσπαση ήταν διάρκειας 6 ετών), σύμφωνα με τον Κανονισμό  4(5), η υπάλληλος θα έπρεπε να παραμείνει στην Κεντρική Υπηρεσία για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών ενέκρινε τη μείωση της περιόδου παραμονής της υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(5), προκειμένου να είναι εφικτή η εκ νέου απόσπασή της από 1.9.2016.
Από μελέτη του προσωπικού φακέλου της εν λόγω Δικηγόρου, η Νομική Υπηρεσία δεν φαίνεται να προέβη το 2003 ή μεταγενέστερα σε οποιαδήποτε διαδικασία για την επιλογή της για απόσπαση (π.χ. εσωτερική προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος).
Εισηγούμαστε όπως τεθεί έγκαιρα η κατάλληλη διαδικασία ώστε οπωσδήποτε να εξευρεθεί αντικαταστάτης της κας ΚΕ με τη λήξη της τρέχουσας απόσπασης της. Στο μεταξύ, εισηγούμαστε όπως η προσπάθεια εξεύρεσης αντικαταστάτη επαναληφθεί και εντός των επόμενων μηνών και, αν τούτο και πάλιν δεν καταστεί εφικτό, γίνει ανάλογη προσπάθεια εκ νέου εντός του 2018».

Σχόλια