Αλλαγές στη διαδικασία ελεύθερης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και νέα έντυπα γνωστοποιήσεων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εξέδωσε Εγκύκλιο, με την οποία ενημερώνει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών («ΚΕΠΕΥ») αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα Άρθρα 35 και 36 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (ο «Νόμος»), ο οποίος εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 3 Ιανουαρίου 2018. Τα εν λόγω άρθρα αφορούν την ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων, καθώς και εγκατάσταση υποκαταστήματος.  Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις αναλύονται περαιτέρω στις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις αναφορικά με την ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων. 
Οι νέες πρόνοιες του MIFID II αναφορικά με την ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση δραστηριοτήτων θα εφαρμόζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία, λόγω της συμπερίληψης πρόσθετων υπηρεσιών/δραστηριοτήτων και χρηματοοικονομικών μέσων στο πεδίο εφαρμογής του MIFID II.
Μια από τις κυριότερες αλλαγές όσον αφορά την ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών είναι ότι οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να υποβάλλουν μία γνωστοποίηση (passport notification) για κάθε κράτος μέλος στο οποίο προτίθενται να παρέχουν διασυνοριακά τις επενδυτικές υπηρεσίες τους.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εισάγει αναθεωρημένα έντυπα σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος, την ίδρυση υποκαταστήματος, καθώς και τον διορισμό συνδεδεμένου αντιπροσώπου σε κράτη μέλη.
Επιπλέον, εισάγονται νέα έντυπα γνωστοποίησης σχετικά με την παροχή διευθετήσεων για πρόσβαση σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή Μηχανισμό Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) και την παύση λειτουργίας υποκαταστήματος ή την παύση της χρήσης συνδεδεμένου αντιπροσώπου που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή στην Δημοκρατία.

Σχόλια