Υποβολή Αιτημάτων για Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών- Νέα Ημερομηνία

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις για ένταξη στη διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών σύμφωνα με το νόμο (Ν 4(Ι)/2017, ΚΔΠ 200/2017) μέχρι τις 03 Ιανουαρίου 2018. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις αφορούν οφειλές που προέκυψαν, για τα φορολογικά έτη μέχρι 31/12/2015, και γίνονται αποδεκτές εφόσον: 
1. Έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις 
2. Έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι Φόροι, ή/και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο που αφορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Επισημαίνεται ότι, φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 έχουν δικαίωμα να εντάξουν τις φορολογίες που θα προκύψουν, βάση των φορολογικών αυτών δηλώσεων, σε σχέδιο ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών εντός έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της οφειλής.

Σχόλια