Παράταση της προθεσμίας καταχώρισης έφεσης λόγω καθυστέρησης της εξέτασης αιτήματος νομικής αρωγής


Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, το οποίο δέχτηκε παράταση της 30ήμερης προθεσμίας καταχώρησης έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης Τύπου «ΙΑ» με την οποία οριζόταν ημερομηνία πλειστηριασμού του ενυπόθηκου ακινήτου του αιτητή. Ο λόγος της παράτασης αφορούσε στην καθυστέρηση εξέτασης του αιτήματος παροχής νομικής αρωγής που είχε καταχωρήσει ο αιτητής.(απόφαση της 22/1/2018, αρ. γεν. αίτησης 2/2018)
Ειδικότερα, με την αίτηση του ο αιτητής ζητούσε την έκδοση «διαταγής ή οδηγίας του Δικαστηρίου για παράταση της προθεσμίας για την υποβολή  της έφεσης του και σχετικών περαιτέρω οδηγιών». Πρόθεση του σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης του ήταν η καταχώριση έφεσης για παραμερισμό της ειδοποίησης Τύπου "ΙΑ" η οποία επιδόθηκε σε αυτόν στις 15/11/2017 από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, με την οποία ενημερωνόταν ότι συγκεκριμένο ενυπόθηκο ακίνητο του θα πωληθεί με πλειστηριασμό. Επιπλέον, κατά την ίδια ημερομηνία του επιδόθηκε και η ειδοποίηση Τύπου "ΙΒ".
Ο εν λόγω αιτητής, επειδή έπρεπε εξαρχής να καταβάλει μέρος των δικηγορικών εξόδων, πράγμα το οποίο αδυνατούσε να πράξει, καταχώρισε αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στις 30/11/2017,  η οποία ορίστηκε στις 8/12/2017 και στη συνέχεια στις 3/1/2018, ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην απόφαση του Δικαστηρίου «το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου είχε τεθεί η αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, εμφανώς έκρινε ότι η περίπτωση του αιτητή καλυπτόταν από τις πρόνοιες του περί Νομικής Αρωγής Νόμου. Εντούτοις, στη συνέχεια κατά τον ορισμό της αίτησης για εξέταση δεν φαίνεται να έλαβε υπόψη του τη φύση της διαδικασίας στην οποία αφορούσε η αίτηση ως προς την προθεσμία κατάθεσης στο Πρωτοκολλητείο της κοινωνικοοικονομικής έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας. Καθότι, έστω και στις 8/12/2017 υπήρχε χρόνος εξέτασης τουλάχιστον του αιτήματος για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής πριν ακόμη και από τη λήξη της χρονικής περιόδου των 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης των ειδοποιήσεων Τύπου "ΙΑ" και Τύπου "ΙΒ"».
Και το Δικαστήριο συνεχίζει: «Άγνωστο πραγματικά γιατί προέκυψε τόση καθυστέρηση μετά και από την υποβολή του αιτήματος του αιτητή για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής. Παράλληλα όμως δεν προκύπτει οποιοδήποτε στοιχείο είτε από την ένορκη δήλωση προς υποστήριξη της αίτησης είτε από τη μαρτυρία η οποία προσκομίστηκε από την καθ΄ ης η αίτηση με την οποία να αναδεικνύεται με οποιοδήποτε τρόπο ότι ο ίδιος ο αιτητής ευθυνόταν γι΄ αυτή την καθυστέρηση είτε λόγω επίδειξης αδιαφορίας είτε σκόπιμα προκαλώντας αυτή την καθυστέρηση».
Τελικά, στις 3/1/2018 το αίτημα για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής εγκρίθηκε ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 4/1/2018, ο αιτητής καταχώρισε την αίτηση παράτασης της προθεσμίας καταχώρισης έφεσης.  Η καθ΄ ης η αίτηση Τράπεζα καταχώρισε ειδοποίηση για πρόθεση ένστασης με δεκαπέντε (15) συνολικά λόγους ένστασης.
Το Δικαστήριο εξετάζοντας τους λόγους της ένστασης διαπιστώνει ότι ο αιτητής δεν ήταν υπόλογος για οποιαδήποτε αχρείαστη καθυστέρηση στην υποβολή του αιτήματος του για εξασφάλιση νομικής αρωγής καθώς και ότι το χρονικό διάστημα των 15 ημερών για καταχώριση του αιτήματος του για εξασφάλιση νομικής αρωγής δεν ήταν υπερβολικό καθώς αναζητούσε δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει δίχως να μπορούσε παράλληλα να καταβάλει μέρος της δικηγορικής του αμοιβής. Ούτε και είναι δυνατό να κριθεί, όπως σημειώνει το Δικαστήριο, «πως ο αιτητής επέδειξε οποιαδήποτε αδιαφορία ως προς την γενικότερη επιδίωξη του να καταχωρίσει έφεση με σκοπό τον παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου του».
Κρίθηκε επομένως ότι «ο αιτητής όντως έχει παρουσιάσει εύλογη αιτία για παράταση του χρόνου καταχώρισης έφεσης. Υπό την έννοια δηλαδή της απόδειξης εύλογης αιτίας βάσει της οποίας εμποδιζόταν να υποβάλει έφεση εντός της νομοθετικά προβλεπόμενης χρονικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών».
Σημειώνει επίσης το Δικαστήριο ότι «δεν είναι δυνατό να μην ληφθεί υπόψη και η επιφύλαξη εντός του άρθρου 80 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σύμφωνα με την οποία νοείται ότι το Δικαστήριο δύναται, αν ικανοποιηθεί ότι λόγω απουσίας από τη Δημοκρατία, ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας το παραπονούμενο πρόσωπο εμποδίζετο από του να υποβάλει έφεση εντός της περιόδου των τριάντα ημερών, να παρατείνει την προθεσμία εντός της οποίας δύναται να υποβληθεί έφεση υπό τέτοιους όρους όπως αυτό ήθελε θεωρήσει σκόπιμο…».
Αναφορικά με τη θέση που προβλήθηκε ότι η αίτηση ήταν άνευ αντικειμένου καθότι η αίτηση καταχωρίσθηκε μετά την λήξη της προθεσμίας ενώ θα έπρεπε λογικά να καταχωρισθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι «η θέση αυτή παραγνωρίζει εντελώς τη δυνατότητα η οποία παρέχεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ως προς την παράταση της προθεσμίας καταχώρισης έφεσης όπως αυτή προνοείται με την επιφύλαξη εντός του άρθρου 80 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου. Σύμφωνα με την οποία δεν τίθεται ο οποιοσδήποτε περιορισμός καταχώρισης αίτησης παράτασης μόνο εντός της χρονικής περιόδου της ίδιας της προθεσμίας. Σαφώς αναδεικνύεται από την αναφορά σε απουσία από τη Δημοκρατία, ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας η οποία εμπόδιζε το παραπονούμενο πρόσωπο από το να υποβάλει έφεση εντός της περιόδου των τριάντα ημερών ότι ακριβώς είναι σε σχέση με την παράλειψη καταχώρισης έφεσης εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που προσφέρεται η δυνατότητα παράτασης. Συνεπώς, λογικά η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης παράτασης υπάρχει ακόμη και μετά και από τη λήξη αυτής της προθεσμίας. Βεβαίως, επίσης λογικά είναι αυτονόητο ότι η παράταση αυτή θα μπορούσε να δοθεί μόνο πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έχει οριστεί ο πλειστηριασμός».
Ενόψει των παραπάνω ,το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα «πως όντως διαπιστώνεται η ύπαρξη εύλογης αιτίας η οποία εμπόδιζε τον αιτητή να υποβάλει έφεση εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών. Συνεπώς, δικαιολογείται η έγκριση της αίτησης για παράταση της προθεσμίας καταχώρισης έφεσης από τον αιτητή τόσο επί της πραγματικής πτυχής όσο και της νομικής πτυχής αυτής».
Κατόπιν αυτού εκδόθηκε διάταγμα παράτασης της προθεσμίας καταχώρισης έφεσης εναντίον της ειδοποίησης Τύπου "ΙΑ" από την ημερομηνία λήξης αυτής μέχρι και τις 23/1/2018, ημερομηνία κατά την οποία ο αιτητής θα έπρεπε να προβεί στην καταχώριση της έφεσης η οποία στη συνέχεια θα έπρεπε να επιδοθεί αυθημερόν στην καθ΄ ης η αίτηση Τράπεζα, ενώ τα έξοδα της αίτησης επιδικάστηκαν υπέρ του αιτητή και εις βάρος της καθ΄ ης η αίτηση. (περίληψη απόφασης:cylegalnews.com / δημοσίευση απόφασης: cylaw.org)
Καθημερινή Νομική & Δικαστική Ενημέρωση μόνο με ένα like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ

Σχόλια