Καταχρηστικοί όροι σε συμβάσεις δανείων της Συνεργατικής Τράπεζας (Απόφαση Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή)


Πληθώρα καταχρηστικών όρων ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στις συμβάσεις δανείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής ΥΠΚ, βάσει των εξουσιών που παρέχονται σε αυτόν από το Νόμο και μετά από την εξέταση που διενήργησε για την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε δανειακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από καταναλωτές – δανειολήπτες με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα μεταξύ των ετών 2003 και 2010, θεώρησε ότι οι όροι που περιέχονται σε αυτές και ρυθμίζουν ή/και αφορούν τα ακόλουθα θέματα: «Εμπορικό έτος 360 μέρες», «Καθορισμός επιτοκίου», «Επιβάρυνση δανειολήπτη με δικαιώματα παροχής υπηρεσιών και/ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα και δικαιώματα», «Μονομερής μεταβολή επιτοκίων, δικαιωμάτων, υπηρεσιών», «Άμεση εξόφληση», «Γενικό δικαίωμα επισχέσεως», «Χρέωση οποιουδήποτε λογαριασμού», «Πρόωρη αποπληρωμή», «Ειδοποίηση τράπεζας προς δανειολήπτη», «Παραπομπή σε διαιτησία», «Γνώση του περιεχομένου της σύμβασης από τον καταναλωτή», «Τροποποίηση όρων που αναφέρονται στην αποπληρωμή του δανείου» και «Περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης από την Τράπεζα», ως έχουν διατυπωθεί, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4) και 7 του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996 και ως εκ τούτου θεωρούνται καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς. Δείτε το κείμενο της Απόφασης εδώ
Καθημερινή νομική και δικαστική ενημέρωση κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook εδώ

Σχόλια