Προσωπικά Δεδομένα: Συγκατάθεση στα πλαίσια της απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων (sms & email)


To ζήτημα της συγκατάθεσης στα πλαίσια της απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών μέσω μηνυμάτων (sms & email) ενόψει της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, διευκρινίζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Σύμφωνα με την Επίτροπο, οι συγκαταθέσεις που είχαν ληφθεί στη βάση της προηγούμενης νομοθεσίας εξακολουθούν να ισχύουν με τον νέο Κανονισμό και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η εξασφάλιση εκ νέου συγκατάθεσης.
Όπως αναφέρει, εάν στον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων, εκ παραδρομής, είχαν περιληφθεί άτομα από τα οποία δεν είχε ληφθεί συγκατάθεση ή εάν λόγω της μη επικαιροποίησης του καταλόγου περιλαμβάνονται άτομα τα οποία είχαν ζητήσει να μην λαμβάνουν μηνύματα, τότε η αποστολή του εν λόγω μηνύματος ενδεχομένως να αποτελεί παράβαση.
Όπως επεξηγείται σε νεότερη ανακοίνωση του Γραφείου, «η συγκατάθεση θα έπρεπε να είχε ληφθεί από πριν (κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων), αφού προηγουμένως είχε γίνει ενημέρωση για τον σκοπό της επεξεργασίας.
Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και όχι σιωπηρή και να έχει ληφθεί με τρόπο ώστε να μπορεί να αποδειχθεί εύκολα όταν ζητηθεί. H αντίταξη ή η σιωπηρή συγκατάθεση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στον ορισμό της συγκατάθεσης. Για παράδειγμα η αποστολή μηνύματος «αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα στείλτε μήνυμα/ τηλεφωνήστε στο …» δεν πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις της συγκατάθεσης.
Εάν ο κατάλογος αποστολής μηνυμάτων περιλαμβάνει άτομα τα οποία δεν είχαν δώσει συγκατάθεση ή δεν ήταν πελάτες της εταιρείας ή είχαν ήδη ζητήσει να μην λαμβάνουν μηνύματα, η αποστολή μηνύματος τώρα για τη λήψη συγκατάθεσης δεν είναι νόμιμη, αφού το μήνυμα αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και έμμεση διαφήμιση της εταιρείας / του οργανισμού και δεν επιτρέπεται η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς συγκατάθεση ή χωρίς οι παραλήπτες να ήταν πελάτες».
Δείτε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στις 10/4/2018 με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του ΓΚΠΔ σχετικά με την συγκατάθεση.

Σχόλια