Αλλαγές στον περί Αποδείξεως Νόμο: Διευρύνεται η έννοια του "εγγράφου"


Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος  53(Ι)/ 2018 τροποποιεί τον περί Αποδείξεως Νόμο και ειδικότερα:
Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «έγγραφο», αμέσως μετά τη λέξη «είδους» (τρίτη γραμμή), της φράσης «συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπογραφών, των ηλεκτρονικών σφραγίδων, των ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων, των ηλεκτρονικών εγγράφων, της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014,»ˑ και
(β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·».
Ο ορισμός του «εγγράφου» μετά την τελευταία τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου έχει ως εξής (με έντονη γραφή η προσθήκη):
"έγγραφo" σημαίνει οτιδήποτε, επί του οποίου καταγράφεται ή αποτυπώνεται οποιαδήποτε πληροφορία ή παράσταση οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπογραφών, των ηλεκτρονικών σφραγίδων, των ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων, των ηλεκτρονικών εγγράφων, της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014, και  «αντίγραφο» (σε σχέση με έγγραφο) σημαίνει οτιδήποτε, επί του οποίου η εν λόγω πληροφορία ή παράσταση έχει αντιγραφεί με οποιοδήποτε μέσο, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Σχόλια