Η Εγκύκλιος του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων


Εγκύκλιο-Οδηγίες σχετικά με την Ανωνυμοποίηση δικαστικών αποφάσεων εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο στις 19/7/2018. Η Εγκύκλιος έχει ως εξής:
"ΕΠΕΙΔΗ  οι συνεδριάσεις του Aνωτάτου Δικαστηρίου είναι δημόσιες.
ΕΠΕΙΔΗ οι αποφάσεις των Δικαστηρίων δέον να είναι αιτιολογημένες και ν’ απαγγέλλονται σε δημόσια συνεδρία πλην όμως ο τύπος και το κοινόν δύνανται να αποκλειστούν από όλη ή μέρος της δίκης εκτός των περιπτώσεων εκείνων όπου το Δικαστήριο αποφασίσει άλλως πως, οσάκις απαιτεί τούτο το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής τάξεως ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή των δημοσίων ηθών ή το συμφέρον των ανηλίκων ή η προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων ή κάτω από ειδικές συνθήκες, ως ήθελε κρίνει το Δικαστήριο, κατά τις οποίες η δημοσιότητα θα δύνατο να επηρεάσει δυσμενώς το συμφέρον της δικαιοσύνης (Άρθρο 30.2 του Συντάγματος).
ΕΠΕΙΔΗ η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν καλύπτει τα Δικαστήρια όταν ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, περιλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της αναλογικότητας.
ΕΠΕΙΔΗ το Σύνταγμα και το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ προστατεύει  το δικαίωμα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
ΕΠΕΙΔΗ τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν τον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής, χωρίς όμως συν το χρόνω όλα τα προσωπικά δεδομένα να χαρακτηρίζονται και ως ιδιωτικά. 
ΕΠΕΙΔΗ οι δικαστικές αποφάσεις περιέχουν προσωπικά δεδομένα των διαδίκων και ενδεχομένως τρίτων προσώπων.
ΕΠΕΙΔΗ περιορισμοί του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής  επιτρέπονται στην βάση της αρχής της αναλογικότητας.
ΕΠΕΙΔΗ η τήρηση της αρχής της δημοσιότητας  εξυπηρετεί τον έλεγχο της απονομής της δικαιοσύνης  από τους πολίτες, τονώνει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στη δικαιοσύνη και ταυτοχρόνως ενισχύει  το αίσθημα ευθύνης των δικαστικών λειτουργών.
EΠΕΙΔΗ στις 13.7.2018 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων Αυτών Νόμο του 2018, έχοντας εξαιρέσει τις πρόνοιες του Κανονισμού και του Νόμου αναφορικά με τη δικαστική λειτουργία και παρά την ανωτέρω εξαίρεση το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρεί αναγκαία την έκδοση της παρακάτω Εγκυκλίου / Οδηγιών:
Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω :
1. Όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δεν ανωνυμοποιούνται και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν όλα τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που ταυτοποιούν τους διαδίκους αν και εφόσον κρίνονται ως ουσιώδη για το σκοπό απόφανσης του Δικαστηρίου, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.
Αντίγραφο της απόφασης περιλαμβάνον την πλήρη απόφαση του Δικαστηρίου παραδίδεται στους διαδίκους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους τους, δικηγόρους ή άλλως πως.
2. Εξαιρούνται της ανωνυμοποίησης κατά πάντα στάδιο οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο υπό την ιδιότητα του ως Συνταγματικό Δικαστήριο.
3.Σε κάθε περίπτωση ανωνυμοποιούνται και τα ονόματα των διαδίκων σε όλες τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Οικογενειακών Δικαστηρίων και σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, τόσο πολιτικές όσο και ποινικές.
4.Οι δικαστικές αποφάσεις που προορίζονται για δημοσιοποίηση/ επεξεργασία στο διαδίκτυο θα δημοσιεύονται με αναφορά μόνο στο επίθετο των διαδίκων, φυσικών προσώπων, χωρίς αναφορά σε οποιαδήπτοε άλλα στοιχεία του ονόματος τους και ιδιαίτερα χωρίς αναφορά σε τυχόν παρωνύμια.
5. Κατά την εκφώνηση των αποφάσεων σε δημόσια συνεδρία ανωνυμοποιούνται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι αναγκαία η δημοσιοποίηση τους, κατά την κρίση του Δικαστηρίου και τηρουμένης πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας:
1.Διευθύνσεις των διαδίκων και των εμπλεκομένων.
2.Βιομετρικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα.
3.Γενετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με τη φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου.
4.Δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνωτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις διαδίκων ή μαρτύρων ή δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, πλην πάντοτε των περιπτώσεων όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος ή κρίνεται απολύτως αναγκαία από το Δικαστήριο ενεργόν υπό τη δικαιοδοτική του ιδιότητα.
5.Αριθμοί τηλεφώνου. Όπου είναι  αναγκαία η αναφορά τους στην απόφαση (είναι επίδικα στοιχείο/τεκμήριο/απόδειξη) αναφέρονται  οι 4 τελευταίοι αριθμοί.
6.Αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων.  Όπου είναι  αναγκαία η αναφορά τους στην απόφαση (είναι επίδικα στοιχείο/τεκμήριο/απόδειξη) αναφέρονται  οι 2 τελευταίοι αριθμοί.
7.Αριθμοί δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου. Όπου είναι αναγκαία η αναφορά τους στην απόφαση (είναι επίδικα στοιχείο/τεκμήριο/απόδειξη) αναφέρονται  οι 4 τελευταίοι αριθμοί.
8.Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, αριθμούς δημοτολογίου (για αλλοδαπούς) Όπου είναι  αναγκαία η αναφορά τους στην απόφαση (είναι επίδικα στοιχείο/τεκμήριο/απόδειξη) αναφέρονται  οι 4 τελευταίοι αριθμοί.
9.Τραπεζικοί λογαριασμοί, αριθμοί χρηματιστηριακών λογαριασμών, τραπεζικές επιταγές. Όπου είναι  αναγκαία η αναφορά τους στην απόφαση (είναι επίδικα στοιχείο/τεκμήριο/απόδειξη) αναφέρονται οι 4 τελευταίοι αριθμοί εκτός αν οι 4 αριθμοί είναι ίδιοι οπότε θα πρέπει να αναφέρονται τόσοι αριθμοί όσοι είναι αναγκαίοι μέχρι τον πλησιέστερο διαφορετικό ψηφίο.
Π.χ. « μεταφέρθηκε στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό IBAN ……. 5742, αντί να μεταφερθεί σε τραπεζικό λογαριασμό των πελατών της εταιρείας C.P.B Public Co Ltd &Earthenstatue .»
10.Αριθμός εγγραφής ακινήτου. Όπου είναι  αναγκαία η αναφορά τους στην απόφαση (είναι επίδικα στοιχείο/τεκμήριο/απόδειξη) αναφέρονται  με την ανωνυμοποίηση κάποιων ψηφίων προκειμένου να γίνεται δυνατή η διαφοροποίηση του ακινήτου αλλά όχι η ταυτοποίηση του
π.χ. επίδικο διαμέρισμα με αριθμό 104, στην πολυκατοικία «ELINA COURT», στο ακίνητο με αριθμό εγγραφής Δ.717, Φ/Σχ. XL 56.6 II, Τεμ.644, στην οδό Βαλδασερίδη και Αμφίσσης
ανωνυμοποιείται με τη μορφή διαμέρισμα με αριθμό xxx, στην πολυκατοικία «xxxxxxxxx», στο ακίνητο με αριθμό εγγραφής Δ.7x7, Φ/Σχ. XL 56.6 II, Τεμ.6x4, στην οδό Β…….. και Α…….
11.Αριθμός μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ή άλλου ασφαλιστικού Ταμείου. Όπου είναι  αναγκαία η αναφορά τους στην απόφαση (είναι επίδικα στοιχείο/τεκμήριο/απόδειξη) αναφέρονται οι 3 τελευταίοι αριθμοί εκτός αν οι 3 αριθμοί είναι ίδιοι οπότε θα πρέπει να αναφέρονται τόσοι αριθμοί όσοι είναι αναγκαίοι μέχρι τον πλησιέστερο διαφορετικό ψηφίο.
12.Αριθμός φορολογικού μητρώου. Όπου είναι αναγκαία η αναφορά τους στην απόφαση (είναι επίδικα στοιχείο/τεκμήριο/απόδειξη) αναφέρονται  οι 3 τελευταίοι αριθμοί εκτός αν οι αριθμοί είναι ίδιοι οπότε θα πρέπει να αναφέρονται οι αριθμοί τόσοι αριθμοί όσοι είναι αναγκαίοι μέχρι τον πλησιέστερο διαφορετικό ψηφίο.
1.Αριθμοί που συνδέονται απόλυτα με κάποιον εμπλεκόμενο στην υπόθεση πχ αριθμό της δικηγορικής ταυτότητας.
2.Διαθήκη, αναφορά σε διαθήκη.
3.Πράξεις υιοθεσίας κλπ.
5.1 Δεν ανωνυμοποιούνται:
1.Ονόματα μαρτύρων εκτός των ήδη υπαρχόντων περιορισμών (πχ. Αστυνομικούς …)
2.Ονόματα  άλλων εμπλεκομένων με την υπόθεση που παρέχουν γνωματεύσεις  (πχ. 3.Πραγματογνώμονες, γιατροί, μηχανικοί, ορκωτοί λογιστές, κλπ)
4.Δικαστές, δικηγόροι, πληρεξούσιοι δικηγόροι,
5.Δικαστικές αποφάσεις και Δικαστήρια
Υπουργεία ή Υπηρεσίες, Ανεξάρτητοι θεσμοί, Αρχές
6. Περαιτέρω επεξεργασία δικαστικών αποφάσεων
6.1 Περαιτέρω επεξεργασία με ανάρτηση στο διαδίκτυο (Cylaw), είτε για σκοπούς έκδοσης από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο (Νομικές Εκδόσεις), όλες οι πολιτικές και ποινικές αποφάσεις θα πρέπει να τυγχάνουν πριν την ανάρτηση ή την εκτύπωση τους επεξεργασίας, πέραν των ήδη ανωνυμοποιημένων στοιχείων ως ανωτέρω (υπό στοιχείο 2) και τα ονόματα:
1.Των μαρτύρων
2.Άλλων εμπλεκομένων με την υπόθεση που παρέχουν γνωματεύσεις  (πχ. πραγματογνώμονες, γιατροί, μηχανικοί, ορκωτοί λογιστές, κλπ) εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για νομικά πρόσωπα, Υπουργεία ή Υπηρεσίες, ΑνεξάρτητουςΘεσμούς,  Αρχές και φυσικά πρόσωπα όταν εκπροσωπούν Θεσμούς
Δεν ανωνυμοποιούνται
1.Δικαστές, δικηγόροι, πληρεξούσιοι δικηγόροι.
2.Υπουργεία ή Υπηρεσίες, Ανεξάρτητοι Θεσμοί, Αρχές".

Σχόλια