Καταργείται η εξουσία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καθορίζει τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις: Τί αναφέρει το σχετικό νομοσχέδιο

Νομοσχέδιο με τίτλο "ο περί Δικηγόρων Τροποποιητικός Νόμος του 2018" που επιφέρει αλλαγές στον περί Δικηγόρων Νόμο κεφ.2, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Ιουλίου 2018 (αρ.4222). Το νομοσχέδιο προβλέπει τροποποίηση του άρθρου 24 του περί Δικηγόρων Νόμου (Εξoυσίες τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ) με τη διαγραφή της παραγράφου (ια) του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή της ως ακολούθως:
«(ια) τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, να ρυθμίζει τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν αναφορικά με τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις».
Υπενθυμίζεται ότι η παράγραφος (ια), όπως ισχύει σήμερα, έχει ως εξής: «(ια) vα καθoρίζει τις αμoιβές τωv δικηγόρωv για εξωδικαστηριακές υπoθέσεις».
Όπως τονίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης, σκοπός της είναι η κατάργηση της εξουσίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καθορίζει τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις και η εξουσία του πλέον περιορίζεται στο να ρυθμίζει τον τρόπο και διαδικασία επίλυσης των όποιων διαφορών που τυχόν προκύψουν αναφορικά με τις αμοιβές των δικηγόρων για τις ως άνω υποθέσεις.
Όπως επισημαίνεται ακόμα στην Αιτιολογική Έκθεση του Γεν. Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Κώστα Κληρίδη, η κατάργηση της εξουσίας του Π.Δ.Σ. να καθορίζει τις κατώτατες αμοιβές «κρίθηκε αναγκαία μετά από διαδικασία που κίνησαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Δημοκρατίας, μέσω του συστήματος EU Pilot, όπου θεωρήθηκε ότι η εξουσία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά με τον καθορισμό των κατώτατων και/ή προκαθορισμένων αμοιβών για εξωδικαστηριακές υποθέσεις, συνιστά παράβαση της υποχρέωσης της Δημοκρατίας, να μην θεσπίζει και/ή να μην διατηρεί σε ισχύ μέτρα, νομοθετικής και/ή κανονιστικής φύσεως ικανά να εξουδετερώσουν τους κανόνες ανταγωνισμού και ιδίως το άρθρο 101 ΣΛΕΕ». (cylegalnews.com)
Διαβάστε ακόμα: Αλλαγές στον περί Δικηγόρων Νόμο: Νέοι Κανονισμοί- Καταργούνται οι ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων

Σχόλια