Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κίνησε διαδικασία εξέτασης εναντίον της ΑΤΗΚ για πιθανές παραβάσεις του νόμου


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), ανακοίνωσε ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής «ο Νόμος») να κινήσει διαδικασία εξέτασης εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, αναφορικά με πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) και (δ) του Νόμου και 102 της ΣΛΕΕ και κοινοποίησε προς τούτο Έκθεση Αιτιάσεων προς αυτή.
H προκαταρκτική έρευνα διεξήχθη μετά από καταγγελία ανταγωνίστριας εταιρείας τηλεπικοινωνιών.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, oι πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις που έχουν κοινοποιηθεί στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου αφορούν παράβαση:
Α) του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και άρθρου 102 στοιχ’ α της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ, αναφορικά με επιθετική τιμολόγηση υπό τη μορφή της ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας Cytavision κατά τα έτη 2011-2012 που είχε ως αποτέλεσμα τον πιθανό αποκλεισμό ενός ή περισσοτέρων από τους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές της τόσο στην αγορά της λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης όσο και στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Β) του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου και άρθρου 102 στοιχ’ δ της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ, αναφορικά με σύζευξη προϊόντων σε σχέση με τις υπηρεσίες Cytavision, DSL Access και Net Runner, ως δέσμη υπηρεσιών.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης, αλλά και ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβει και/ή να υποκαταστήσει την τελική κρίση, της Επιτροπής.
Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης και εφόσον διεξαχθεί η σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκομένων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παραβάσεως, την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων. Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου. (competition.gov.cy)

Σχόλια