Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για υποβολή ψευδών/παραπλανητικών στοιχείων σχετικά με ακαδημαϊκά προσόντα (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)


Πρόστιμο 10 χιλιάδες ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε φυσικό πρόσωπο με το αιτιολογικό ότι παρείχε ψευδή ή/και παραπλανητικά στοιχεία σχετικά με τα ακαδημαϊκά της προσόντα σε ερωτηματολόγιο που υπέβαλε στην Επιτροπή. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €10.000 στην κα M. V. C. για μη συμμόρφωση με το άρθρο 139(2) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Ν.144(Ι)/2007’), καθότι παρείχε ψευδή ή/και παραπλανητικά στοιχεία στο ερωτηματολόγιο που υπέβαλε στην ΕΚΚ τον Ιανουάριο του 2016 αναφορικά με τα ακαδημαϊκά της προσόντα.
Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες: (i) Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 139 του Ν.144(Ι)/2007, στο άρθρο 141(1) του ιδίου νόμου. (ii) Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους και τη νομοθεσία. (iii) Τη σοβαρότητα που αποδίδεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στην ΕΚΚ πρέπει να είναι ορθά και μη ψευδή ή παραπλανητικά για διασφάλιση του ελέγχου συμμόρφωσης των εποπτευόμενων της ΕΚΚ με τις δια νόμου υποχρεώσεις τους. (iv) Ως μετριαστικό παράγοντα το γεγονός ότι η κα V.C. δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Σχόλια