Θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων στον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου


Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του στρατηγικού του σχεδιασμού καθώς και της ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης των εργασιών του, προκηρύττει Θέση Λειτουργού Νομικών Θεμάτων.
Καθήκοντα: - Χειρισμός των νομικών θεμάτων του Συνδέσμου. - Χειρισμός των πειθαρχικών υποθέσεων του Συνδέσμου και εκτελών χρέη εισαγγελέα/εξεταστή για τις υποθέσεις που παραπέμπονται για εκδίκαση. - Συνεργασία με τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους του Συνδέσμου και άλλους φορείς που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του. - Συνεργασία και υποστήριξη σε όλα τα τμήματα και δραστηριότητες του Συνδέσμου. - Ετοιμασία σχετικών εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων. - Εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε φορείς και επιτροπές που έχουν σχέση με τα καθήκοντά του. - Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Απαιτούμενα προσόντα: - Εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Δικηγόρων δυνάμει του περί Δικηγόρων Νόμου. - Τουλάχιστον τρία έτη άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος (να επισυναφθεί βεβαίωση από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο). - Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. - Πολύ καλή γνώση και χρήση μηχανογραφικών προγραμμάτων και συστημάτων. - Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. - Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου bachelor, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου Master σε εταιρικό, διοικητικό ή ευρωπαϊκό δίκαιο ή συναφές θέμα αποτελεί πλεονέκτημα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους υπό μορφή επιστολής τους με την ένδειξη στο θέμα «Κενές θέσεις» και τη θέση / τις θέσεις για την οποία/τις οποίες ενδιαφέρονται. Η Επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα του αιτητή, αντίγραφα των πιστοποιητικών των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων και, όπου ισχύει, αποδεικτικά παραστατικά τη δηλωθείσας πείρας.
Σημειώνεται ότι, για να είναι δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, οι αιτητές θα πρέπει να υπογράψουν την Ειδοποίηση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση. Σε περίπτωση μη υπογραφής ή μη υποβολής της εν λόγω δήλωσης, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Τόσο η εν λόγω δήλωση, όπως και οι πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το ΣΕΛΚ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του www.icpac.org.cy Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται προς το ΣΕΛΚ από τους ενδιαφερόμενους μέχρι τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 είτε σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΣΕΛΚ, Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096, Λευκωσία, είτε με συστημένη επιστολή στην Ταχυδρομική Θυρίδα 24935, 1355 Λευκωσία, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση selk@icpac.org.cy . Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια