Πρόσληψη 8 εργοδοτούμενων στα Δικαστήρια


Η Δικαστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), εφεξής ο «Νόμος» και στα πλαίσια της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2019 στον οποίον έχουν περιληφθεί οκτώ (8) θέσεις πρόσθετων Στενογράφων Δικαστηρίου, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση οκτώ (8) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Στενογράφων Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία, για στελέχωση των Δικαστηρίων. Οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που εφαρμόζονται για τους εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου.
Η βασική αμοιβή θα είναι η 4η βαθμίδα της κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το Άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019. Επιπλέον θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό εις καιρό.
Οι γραπτές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, κατάλληλα συμπληρωμένες, στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου όχι αργότερα από τις 24 Απριλίου, 2019.
Δείτε την προκήρυξη εδώ
Δείτε την Αίτηση εδώ

Σχόλια