Νέος Νόμος: ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Αρ. 4700, 25.4.2019) ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμος 62(Ι) του 2019.
Οι διατάξεις του νέου Νόμου εφαρμόζονται σε οικογενειακές  διαφορές  και  σκοπός της διαμεσολάβησης σε οικογενειακή διαφορά είναι όπως τα μέρη, με τη συμβολή διαμεσολαβητή, καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις για τη διευθέτηση των οικογενειακών τους διαφορών.
Σύμφωνα με το άρθρο 6, διαμεσολάβηση δυνατόν να διεξάγεται οποτεδήποτε, περιλαμβανομένης της διεξαγωγής στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας που αφορά συγκεκριμένη οικογενειακή διαφορά, και διενεργείται από πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών Οικογενειακών Διαφορών. Επίσης η διαμεσολάβηση δυνατόν να πραγματοποιείται για μέρος ή για το σύνολο οικογενειακής διαφοράς.
Οι διατάξεις του νέου Νόμου θα τεθούν σε ισχύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σχόλια