Πρόστιμο 20.000 ευρώ σε πρατήριο βενζίνης στη Λεμεσό για πώληση καυσίμων άγνωστης προέλευσης


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον των ιδιοκτητών του Πρατηρίου προμήθειας / διάθεσης πετρελαιοειδών που βρίσκεται στη Λεμεσό και το οποίο, κατά το χρόνο εξέτασης της υπόθεσης, έφερε την εμπορική επωνυμία «LUKOIL», για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007, Ν. 103(Ι) του 2007.
Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία αναφορικά με τις εμπορικές πρακτικές του Πρατηρίου, σε σχέση με ενδεχόμενη παράβαση των προνοιών του πιο πάνω Νόμου.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω Πρατήριο προμηθεύει το καταναλωτικό κοινό με καύσιμα άγνωστης προέλευσης υπό την επωνυμία, κατά το χρόνο εξέτασης της υπόθεσης, «LUKOIL», παραπλανώντας και δίδοντας έτσι την εσφαλμένη εντύπωση στον καταναλωτή ότι αγόραζε καύσιμο επωνυμίας «LUKOIL» και κατά συνέπεια οδηγώντας τον, ή με ενδεχόμενο να τον οδηγήσει, να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε, ως παράβαση του πιο πάνω Νόμου.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, έκρινε την εν λόγω εμπορική πρακτική ως αθέμιτη και, ως αποτέλεσμα, διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 4(4) σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ι, υποπαράγραφο 13 και του άρθρου 5 του Νόμου και επέβαλε στο Πρατήριο προμήθειας / διάθεσης πετρελαιοειδών που βρίσκεται στη Λεμεσό και το οποίο, κατά το χρόνο εξέτασης της υπόθεσης, έφερε την εμπορική επωνυμία «LUKOIL», διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).
Η απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
(consumer.gov.cy)

Σχόλια