Τροποποίηση του Συντάγματος: Τί άλλάζει στα άρθρα 66 και 71


Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 128 (Ι) του 2019, ο οποίος τροποποιεί τα άρθρα 66 και 71 του Συντάγματος.
Σύμφωνα με το προοίμιο:
"ΕΠΕΙΔΗ η παράγραφος 2 του Άρθρου 66 του Συντάγματος προβλέπει για τον τρόπο πλήρωσης κενωθείσας βουλευτικής έδρας, αλλά δεν προβλέπει για τον τρόπο πλήρωσης αποποιηθείσας ή μη καταληφθείσας έδρας,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κρίνεται αναγκαία η κάλυψη του συνταγματικού κενού που διαπιστώθηκε αναφορικά με την πλήρωση αποποιηθείσας ή μη καταληφθείσας έδρας,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 66 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνεται στα θεμελιώδη άρθρα, τα οποία δεν μπορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή καταργηθούν,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο ως αποτέλεσμα αυτής, οι Τουρκοκύπριοι δεν συμμετέχουν στη λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της εξουσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος"
Τροποποίηση του άρθρου 66 του Συντάγματος:
Η παράγραφος 2 του Άρθρου 66 του Συντάγματος αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«2.(1) Αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα ή κενωθείσα βουλευτική έδρα πληρούται καθ’ ον τρόπον νόμος ορίζει.
(2) Η υποπαράγραφος (1) εφαρμόζεται αναφορικά με αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα ή κενωθείσα βουλευτική έδρα κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου του 2019.».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 66 του Σ έχει ως εξης:
(1).Αι γενικαί εκλογαί διά την Βουλήν των Αντιπροσώπων διενεργούνται κατά την δευτέραν Κυριακήν του αμέσως προηγουμένου του καθ’ ον λήγει η περίοδος της απερχομένης Βουλής των Αντιπροσώπων μηνός.
(2).(1) Αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα ή κενωθείσα βουλευτική έδρα πληρούται καθ' ον τρόπον νόμος ορίζει.
(2) Η υποπαράγραφος (1) εφαρμόζεται αναφορικά με αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα ή κενωθείσα βουλευτική έδρα κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου του 2019.
(3).- Εάν η κατά την πρώτην ή δευτέραν παράγραφον του παρόντος άρθρου εκλογή δεν δύναται να διενεργηθεί κατά την καθοριζομένην υπό του Συντάγματος ή συμφώνως τούτω καθορισθείσαν ημερομηνίαν ένεκα εξαιρετικών και απροβλέπτων περιστάσεων, ως σεισμού, πλημμύρας, γενικής επιδημίας και παρομοίων περιστάσεων, διενεργείται την αντίστοιχον ημέραν της επομένης εβδομάδος.
Τροποποίηση του άρθρου 71 του Συντάγματος
Το Άρθρο 71 του Συντάγματος τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του σε παράγραφο 1 και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«2. Βουλευτική έδρα θεωρείται αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα σε περίπτωση που εκλεγείς υποψήφιος, προ της ανακηρύξεως αυτού, αποβιώσει ή δεν αποδεχθεί να ασκήσει το δικαίωμα ανακήρυξής του ή, από της ανακηρύξεως αυτού και προ της δυνάμει του άρθρου 69 νενομισμένης διαβεβαίωσης, αποβιώσει ή δεν αποδεχθεί να αναλάβει τα καθήκοντά του.».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 71 έχει ως εξής:
71. (1) Η έδρα βουλευτού κενούται:
(α) διά του θανάτου αυτού,
(β) διά της εγγράφου παραιτήσεως αυτού,
(γ) διά της επελεύσεως οιασδήποτε περιπτώσεως εκ των αναφερομένων εις τας παραγράφους (γ) και (δ) του άρθρου 64 ή διά της απωλείας της ιθαγενείας της Δημοκρατίας, και
(δ) διά της αναλήψεως αξιώματος ή θέσεως εκ των εν άρθρω 70 αναφερομένων.
2. Βουλευτική έδρα θεωρείται αποποιηθείσα ή μη καταληφθείσα σε περίπτωση που εκλεγείς υποψήφιος, προ της ανακηρύξεως αυτού, αποβιώσει ή δεν αποδεχθεί να ασκήσει το δικαίωμα ανακήρυξής του ή, από της ανακηρύξεως αυτού και προ της δυνάμει του άρθρου 69 νενομισμένης διαβεβαίωσης, αποβιώσει ή δεν αποδεχθεί να αναλάβει τα καθήκοντά του.
Δείτε τον Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημεριδα της Δημοκρατίας εδώ

Σχόλια