Τροποποίηση στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο: Έννοια του όρου "εκτοπισθείς" για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους

Με το Νόμο 86(Ι) του 2020 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22.7.2020, το άρθρο 106 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 (Εκλογικός κατάλογος κατεχόμενων περιοχών) τροποποιείται με την προσθήκη επιφύλαξης.

Η νέα διατύπωση του άρθρου έχει ως ακολούθως:

106. Παρά τις διατάξεις του Νόμου αυτού για τους σκοπούς της εκλογής κάθε πρόσωπο το οποίο κέκτηται τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα και είναι εκτοπισθείς, θεωρείται ότι είχε τη συνήθη διαμονή του στην εκλογική περιφέρεια η οποία είναι, εν όλω ή εν μέρει, κατεχόμενο έδαφος για τη νενομισμένη περίοδο που απαιτείται για την εγγραφή του ως εκλογέα της περιφέρειας αυτής

«Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και μόνο για σκοπούς εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, ο όρος “εκτοπισθείς” περιλαμβάνει τον επαναπατρισθέντα μετανάστη ο οποίος πριν ή/και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό και έλκει την καταγωγή του από την επαρχία στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί ως εκλογέας.».


Σχόλια