Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσμα των εξετάσεων των δικηγόρων

Ανακοινώθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα των εξετάσεων των Δικηγόρων περιόδου Ιουνίου 2020. Οι επιτυχόντες είναι εκατόν ογδόντα πέντε (185) και οι αποτυχόντες εξήντα ένας (61) ενώ υπάρχουν και παρεπεμφθέντες για επανεξέταση. 

Σχόλια