Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο τροποποιητικός περί όρκων Νόμος: Ενώπιον και δικηγόρων οι ένορκες δηλώσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26.2.2021 ο Τροποποιητικός περί Ορκων Νόμος 14(Ι) του 2021, με τον οποίο οι δικηγόροι θα μπορούν με την εγγραφή τους στο μητρώο ορκιζόντων δικηγόρων, να αποδέχονται ενώπιον τους όρκο στις ένορκες δηλώσεις.

Ειδικότερα:

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  • (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους 

“δικηγόρος” σημαίνει πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα δυνάμει των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου·

“Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων” σημαίνει το τηρούμενο από τον Αρχιπρωτοκολλητή μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (iv) του άρθρου 3·» 

  • (β) με τη διαγραφή του σημείου της τελείας στο τέλος του ορισμού του όρου «Πρωτοκολλητής» και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «και περιλαμβάνει υπάλληλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Ανώτατο Δικαστήριο να εκτελεί καθήκοντα Πρωτοκολλητή στις εκάστοτε καθοριζόμενες από το Ανώτατο Δικαστήριο περιπτώσεις.».
Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
  • (α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (ii) αυτού· 
  • (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας, στο τέλος της υποπαραγράφου (iii) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, του διαζευκτικού «ή»· και 
  • (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iii) αυτού, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου:
 «(iv) δικηγόρου που ασκεί τη δικηγορία για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη, ο οποίος κατόπιν αιτήματός του υποβαλλομένου μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εγκρίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο προς εγγραφή στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων:
Νοείται ότι, δικηγόρος δεν αποδέχεται την ενώπιόν του δόση όρκου, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση ή τον καταρτισμό τέτοιου εγγράφου εφόσον, είτε ο ίδιος είτε άλλος δικηγόρος που εργάζεται στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, εκπροσωπεί το πρόσωπο το οποίο προτίθεται να δώσει τον όρκο ή άλλο πρόσωπο το οποίο είναι μέρος της διαδικασίας ή σχετίζεται με αυτήν ή με το θέμα για το οποίο δίδεται όρκος ή εφόσον έχει συμφέρον στην υπόθεση ή συγγενικό δεσμό μέχρι τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.»

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
3Α. Ποινικό Αδίκημα
Δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων, ο οποίος, κατά την όρκιση, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση, πιστοποιεί ψευδώς ότι έχει ενώπιόν του τον ομνύοντα ή δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες προς πιστοποίηση της ταυτότητάς του ή παραβιάζει τις διατάξεις της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (iv) του άρθρου 3, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (€5.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.».

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter