Τροποποίηση στους Θεσμούς Πολ.Δικονομίας - Διαταγή 39 Κανονισμός 3: Ένορκες Δηλώσεις

Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος και το Άρθρο 17 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό.

"1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς, που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο Βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός»

2. Ο Κανονισμός 3 της Διαταγής 39 τροποποιείται διά της διαγραφής της φράσης «every affidavit shall be intituled in the cause or matter in which it is sworn;» και την αντικατάστασή της με τη φράση:

«Κάθε ένορκη δήλωση θα τιτλοφορείται με αναφορά στην αιτία ή στο ζήτημα που αυτή αφορά, ανεξαρτήτως του χρόνου όρκισηςꞏ»".

H νέα διατύπωση του Κανονισμού 3 της Διαταγής 39 έχει ως ακολούθως:

3. Every affidavit shall be intituled in the cause or matter in which it is sworn; Κάθε ένορκη δήλωση θα τιτλοφορείται με αναφορά στην αιτία ή στο ζήτημα που αυτή αφορά, ανεξαρτήτως του χρόνου όρκισης  ̇ but in every case in which there are more than one plaintiff or defendant, it shall be sufficient to state the full name of the first plaintiff or defendant respectively, and that there are other plaintiffs or defendants, as the case may be.


Σχόλια