Τροποποιήσεις στον περί Πτώχευσης Νόμο (Επαληθεύσεις Χρεών)

O περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος  91(I) του 2022 τροποποιεί τον βασικό περί Πτώχευσης Νόμο . Ειδικότερα, το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου (Επαληθεύσεις Χρεών) τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου 2 αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης: «εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικό τρόπο επαλήθευσης χρέους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9Α.» . και 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 9 αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«9Α. Το Δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του Επίσημου Παραλήπτη ή του διαχειριστή, συνοδευόμενη από υποστηρικτική ένορκη δήλωση, να καθορίσει υπό τους όρους που αποφασίζει τη διαδικασία επαλήθευσης χρεών, πέραν του τρόπου που προβλέπεται ανωτέρω.».

Η νέα διατύπωση της παρ.2 έχει ως εξης:

2. Χρέος δύναται να επαληθευτεί με την παράδοση ή αποστολή μέσω του ταχυδρομείου με προπληρωτέα επιστολή στον επίσημο παραλήπτη, ή, αν διορίστηκε διαχειριστής, στο διαχειριστή, ένορκης δήλωσης που επιβεβαιώνει το χρέος, εκτός εάν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικό τρόπο επαλήθευσης χρέους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9Α.Σχόλια