Τροποποιήσεις στον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Νόμος 114(Ι)/2022)

O περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 114(I) του 2022 τροποποιεί τον βασικό νόμο και ειδικότερα:

  • Το άρθρο 18ΛΑ του βασικού νόμου (Υποβολή της αίτησης για την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης) τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «με περίοδο ισχύος τουλάχιστον δύο ετών, του συντηρούντος και του μέλους ή των μελών της οικογένειας» (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή), με τη φράση «του μέλους ή των μελών της οικογένειας, η ισχύς του οποίου λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της ισχύος της αιτούμενης άδειας διαμονής για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης».

Νέα διατύπωση: 

(2) Η αίτηση για είσοδο και διαμονή για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης υποβάλλεται στο Διευθυντή στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με την καταβολή του τέλους των €200, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά  και έγγραφα, που αποδεικνύουν την οικογενειακή σχέση και την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 18ΛΒ και 18ΛΖ, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση-

(α)  Έγκυρη άδεια διαμονής του συντηρούντος στη Δημοκρατία με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(β) επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου, με περίοδο ισχύος τουλάχιστο δύο ετών, του συντηρούντος και του μέλους ή των μελών της οικογένειας. του μέλους ή των μελών της οικογένειας, η ισχύς του οποίου λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της ισχύος της αιτούμενης άδειας διαμονής για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης»

…..

  • Το άρθρο 18ΣΕ (Κριτήρια Εισδοχής) του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «η περίοδος ισχύος του οποίου είναι τουλάχιστον δύο έτη» (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή), με τη φράση «η ισχύς του οποίου λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της ισχύος της αιτούμενης μπλε κάρτας».

Νεα διατύπωση: 

Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει αίτηση μέσω συγκεκριμένο εργοδότη για μπλε κάρτα της ΕΕ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 18Τ(1), πρέπει 

….

(δ) να προσκομίζει -

(i) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, η περίοδος ισχύος του οποίου είναι τουλάχιστον δύο έτη, η ισχύς του οποίου λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της ισχύος της αιτούμενης μπλε κάρτας

….

  • Το άρθρο 18ΥΣΤ του βασικού νόμου ( Προϋποθέσεις για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας) τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού της φράσης «ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «η ισχύς του οποίου, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της ισχύος της αιτούμενης ενιαίας άδειας»

Νέα διατύπωση: 

Για την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησηςη ισχύς του οποίου, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της ισχύος της αιτούμενης ενιαίας άδειας.

...

Σχόλια