"Χρυσά Διαβατήρια" : Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Μάλτα για το επενδυτικό της πρόγραμμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του προγράμματος χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, γνωστού και ως προγράμματος «χρυσού διαβατηρίου». 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συστηματική χορήγηση της ιθαγένειας κράτους μέλους —και, συνεπώς, ιθαγένειας της ΕΕ— ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένη πληρωμή ή επένδυση και χωρίς να υπάρχει πραγματικός δεσμός με το οικείο κράτος μέλος υπονομεύει το καθεστώς της ιθαγένειας της ΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες (άρθρο 20 της ΣΛΕΕ), και δεν συνάδει με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ). 

Μετά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Μάλτα ανέστειλε το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τους Ρώσους και τους Λευκορώσους υπηκόους. Παρότι πρόκειται για θετικό βήμα, η Μάλτα εξακολουθεί να εφαρμόζει το πρόγραμμά της για τους υπηκόους όλων των άλλων χωρών και δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση να το τερματίσει. 

Δεδομένου ότι η απάντηση της Μάλτας στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής δεν έκαμψε επαρκώς τις ανησυχίες αυτές, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της ΕΕ. (europa.eu)

Σχόλια