Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2023

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τον περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2023, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.10.2023.
Μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός 5 τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) και την αντικατάσταση του με το εξής νέο εδάφιο το οποίο αναριθμείται σε (3): 
«(3) Το έντυπο διορισμού δικηγόρου από τον αιτητή και τον καθ’ ου η αίτηση, θα είναι στον τύπο όπως προβλέπεται για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο αντίστοιχα στους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας του 2023 με τις αναγκαίες προσαρμογές.».
Στο παράρτημα του Τροποποιητικού Κανονισμού περιλαμβάνεται και το Έντυπο Αρ. ΕΕ 63.
Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας (27.10.2023).

Σχόλια

Top Legal Stories

Τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο (Νόμος 115(Ι) του 2023)

Κατά τόπον αρμοδιότητα του Εμπορικού Δικαστηρίου: Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023

Καταργείται ο Νόμος περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες)

Το νέο σύστημα e-justice τίθεται σε εφαρμογή από 18 Δεκεμβρίου 2023

Καταναλωτικά δάνεια: Η επιβάρυνση του δανειολήπτη με υπερβολικά υψηλό κόστος πίστωσης εκτός τόκων είναι δυνατόν να συνιστά καταχρηστική ρήτρα (ΔΕΕ)