Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος 48 (Ι) του 2017 (δημοσίευση 2/6/2017) τροποποιεί τους περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμους του 2011 και 2012 και ειδικότερα το άρθρο 12 του βασικού νόμου που αφορά στην Εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέψει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας
Το άρθρο 12 τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της φράσης «της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6,» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «του παρόντος Νόμου,»·
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «ειδική εκτέλεση» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «για συμβάσεις οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και συνομολογήθηκαν σε οποιοδήποτε χρόνο»· και
(γ) με την αντικατάσταση της φράσης «υπό αναφορά διατάξεις» (έβδομη γραμμή), με τη φράση «τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή η προθεσμία κατάθεσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο περί Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση,».
Η νέα διατύπωση πλέον του άρθρου 12 έχει ως εξής (με έντονα γράμματα οι αλλάγες):
12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν σχετικής αίτησης, να επιτρέψει την κατάθεση σύμβασης ή την έγερση αγωγής για ειδική εκτέλεση για συμβάσεις οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και συνομολογήθηκαν σε οποιοδήποτε χρόνο, έστω και αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό χρονική περίοδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή η προθεσμία κατάθεσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο περί Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, όταν κρίνει τούτο δίκαιο και εύλογο για την προστασία του αγοραστή. (mof.gov.cy/ cylegalnews.com)

Σχόλια