Αρνητική η έκθεση του Γεν.Ελεγκτή για την πρόοδο της Μηχανογράφησης του Δημοσίου Τομέα

Τη μη επίτευξη των σκοπών δημιουργίας του Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διαχείρισης διαπίστωσε ο Διαχειριστικός Έλεγχος του Γενικού Ελεγκτή για την πρόοδο/υλοποίηση των Έργων Μηχανογράφησης του Δημόσιου Τομέα. 
Όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση "το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Μάιο του 2015 την αντικατάσταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου Μηχανογράφησης (ΕΣΜ) από το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), με σκοπό να δοθεί η μέγιστη δυνατή προτεραιότητα στα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αρθούν οι καθυστερήσεις που υπήρχαν, όσον αφορά την έγκριση των έργων αυτών. Με την εν λόγω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κρίθηκε ότι θα επισπευτεί η λήψη αποφάσεων όσο αφορά την έγκριση και υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και η άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων αφού οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε ανώτερο επίπεδο.
Οι Δράσεις που περιλάμβανε το 3-ετές Σχέδιο Δράσης, το οποίο καταρτίστηκε τον Οκτώβριο του 2015 από την Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αφορούσαν την Παροχή πληροφόρησης και περισσότερων δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικά στο περιβάλλον της «Αριάδνης» (Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας), την Παροχή Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Ηλεκτρονικής Αυθεντικοποίησης, την Ανταλλαγή Πληροφοριών/Δεδομένων μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων των Κυβερνητικών Τμημάτων, το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτηση, τον Εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα – Κυβέρνηση χωρίς χαρτί (eOasis), την Βελτίωση των Διαδικασιών Αγοράς ή και Επέκτασης Συστημάτων Πληροφορικής, την Ηλεκτρονική Παρουσία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και τη Ψηφιοποίηση Σχεδίου Χορηγιών.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Διαχειριστικού Ελέγχου που διεξήγαγε  η Υπηρεσία μας, οι στόχοι του 3-ετούς Σχεδίου Δράσης του ΣΗΔ δεν έχουν επιτευχθεί.
Οι κύριοι λόγοι που αφορούν την μη επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, εντοπίζονται στον μη ρεαλιστικό προγραμματισμό που έγινε για τον καταρτισμό του 3-ετούς Σχεδίου Δράσης του ΣΗΔ, στην απουσία συστηματικής παρακολούθησης της προόδου των έργων, στον μη έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων που προκαλούσαν τις καθυστερήσεις και στη μη άμεση επίλυση τους, καθώς και στη μη συχνή σύγκληση συνεδριών του ΣΗΔ (7 συνεδρίες στα 2 χρόνια) για εξέταση της προόδου των έργων και λήψη αποφάσεων, για επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονταν κατά την υλοποίηση τους.
Ενόψει των πιο πάνω, έχουμε την άποψη ότι οι σκοποί της δημιουργίας του ΣΗΔ δεν έχουν επιτευχθεί στην πράξη καθώς η έγκριση των έργων και η έγκαιρη εξέταση των αιτημάτων από μόνες τους, δεν αρκούσαν – όπως αποδείχθηκε στην πράξη – για την υλοποίηση των έργων μέσα στα χρονικά πλαίσια που προβλέφθηκαν, με ότι αυτό συνεπάγεται".

Σχόλια