Τροποποίηση στο Νόμο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

O περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος 129 (Ι) του 2017 τροποποιεί τον περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμο του 2017 και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 6 αυτού.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 (Αίτηση για ρύθμιση φορολογικής οφειλής) του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης και του αριθμού «τριών (3)» με τη λέξη και τον αριθμό «έξι (6)».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 έχει ως εξής:
«Οφειλέτης, ο οποίος επιθυμεί να προβεί σε ρύθμιση φορολογικής οφειλής, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, υποβάλλει αίτηση στον τύπο και κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε γνωστοποίηση του Εφόρου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».
Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καμιά φορολογική δήλωση δε θεωρείται υποβληθείσα, αν υποβληθεί μετά την 30ή Ιουνίου 2018.».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 6 (Εξέταση και απόφαση επί της αίτησης) έχει ως εξής:
«(1) Ο Έφορος προχωρεί σε εξέταση υποβληθείσας αίτησης για ρύθμιση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το ταχύτερο, νοουμένου ότι ο αιτητής έχει υποβάλει όλες τις απαραίτητες δηλώσεις για όλες τις περιόδους που εντάσσονται στη ρύθμιση.
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καμιά φορολογική δήλωση δε θεωρείται υποβληθείσα, αν υποβληθεί μετά την 30ή Ιουνίου 2018.
(2) Ληφθείσα απόφαση του Εφόρου επί υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται στον αιτητή το ταχύτερο και εν πάση περιπτώσει εντός διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μαζί με αναλυτική κατάσταση η οποία παρουσιάζει τα ποσά που συνιστούν τη φορολογική οφειλή και την αντίστοιχη πρόσθετη επιβάρυνση, το συνολικό ποσό της φορολογικής οφειλής, τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης και το ποσό της καθορισθείσας μηνιαίας δόσης:
Νοείται ότι, παράλειψη του Εφόρου να απαντήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω εντός του προβλεπόμενου διαστήματος θεωρείται αποδοχή της αίτησης και των εισηγήσεων του αιτητή.
(3) Ο αιτητής, σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της απόφασης του Εφόρου, εφόσον αυτή είναι θετική, υποβάλλει στον Έφορο δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης στον τύπο και κατά τρόπο που καθορίζεται σε γνωστοποίηση του Εφόρου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι, δήλωση αποδοχής υποβάλλεται και στην περίπτωση που λόγω παράλειψης του Εφόρου να απαντήσει σε υποβληθείσα αίτηση, θεωρείται ότι η υποβληθείσα αίτηση έγινε αποδεκτή.
(4) Η ρύθμιση παράγει έννομα αποτελέσματα αφ’ ης ο οφειλέτης έχει καταβάλει την πρώτη μηνιαία δόση της φορολογικής οφειλής, νοουμένου ότι δεν έχει δημιουργηθεί οποιαδήποτε νέα τρέχουσα οφειλή η οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη σε ημερομηνία η οποία έπεται της ημερομηνίας που ορίζει ο Έφορος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3».

Σχόλια