Παράταση στη διαγραφή εταιριών λόγω μη καταβολής του ετήσιου τέλους για τα έτη 2012-2015 μέχρι 16 Απριλίου 2018

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, στα πλαίσια της προσπάθειας συμμόρφωσης των εταιρειών με την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων Ετήσιων Τελών για τα έτη 2012 – 2015, ανακοίνωσε την παραχώρηση παράτασης μέχρι τις 16.04.2018, λόγω του ενδιαφέροντος που έχει επιδειχθεί για συμμόρφωση των εταιρειών.
Η παράταση αφορά όλες τις εταιρείες οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε Τρίμηνη Δημοσίευση Διαγραφής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από τις 22.09.2017 μέχρι και τις 10.11.2017.
Διευκρινίζεται ότι, αφού παρέλθει η πιο πάνω ημερομηνία θα συνεχιστεί η διαδικασία διαγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 327 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.

Σχόλια