Αλλαγές στον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο: Τί ισχύει πλέον για την προστασία από απόλυση


Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος 20(Ι) του 2018 τροποποιεί τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 έως 2017 (βασικός νόμος).
Οι αλλαγές έχουν ως εξής:
-Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου (απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης φυσικής μητέρας) τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης “τρεις” (έκτη γραμμή) με τη λέξη “πέντε”
Η νέα διατύπωση: 4.(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4Β, μισθωτή, η οποία ενημερώνει γραπτώς τον εργοδότη της ότι βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, προστατεύεται από απόλυση για περίοδο εκτεινόμενη από την αρχή της εγκυμοσύνης της μέχρι και πέντε μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας.
- Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: «Προστασία μητρικού θηλασμού και διευκολύνσεις για τη φροντίδα του παιδιού.»,
β. με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, γυναίκα που επιλέγει να διακόπτει την εργασία για μία ώρα δύναται κατά το χρόνο αυτό να θηλάζει, να αντλεί και να αποθηκεύει μητρικό γάλα και ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει σε αυτήν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις δυνάμει των διατάξεων του περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών».
- Το άρθρο 9 του βασικού νόμου (αδικήματα και ποινές) τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Με την αντικατάσταση των λέξεων «τέσσερις χιλιάδες λίρες» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις και τους αριθμούς «επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000)»
Η νέα διατύπωση: Εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του δυνάμει των άρθρων 3, 3Α, 4, 4Α, 4Β(1)(γ), 5, 5Α ή 7 είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000).
β. με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του εργοδότη για παράβαση των υποχρεώσεων αυτού οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 5 σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το εν λόγω αδίκημα επισύρει χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οχτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000)». (cylegalnews.com)
Δείτε επίσης: Ποινικό αδίκημα η παρεμπόδιση του μητρικού θηλασμού: Νέο άρθρο στον Ποινικό Κώδικα
Αλλαγές στον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο: Τι αλλάζει στις εκτρώσεις

Σχόλια