Τροποποιήσεις στον περί Φυλακών Νόμο- Τί αλλάζει στη σύνθεση του Συμβουλίου Φυλακών


Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος 112(Ι) του 2018 τροποποιεί τους περί Φυλακών Νόμους του 1996 έως 2018 (ο βασικός νόμος) και ειδικότερα το άρθρο 23 που αναφέρεται στη Σύνθεση του Συμβουλίου Φυλακών.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (3) αυτού με τα ακόλουθα εδάφια:
«23.(1) Το Συμβούλιο Φυλακών διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του στην οποία καθορίζει τον αριθμό και τη θητεία των μελών του Συμβουλίου.
(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου Φυλακών διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) ο εκάστοτε Έπαρχος Λευκωσίας.
(3) Μέλη του Συμβουλίου Φυλακών διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που έχουν γνώση ή εμπειρία στα ζητήματα που αφορούν στις εξουσίες του Συμβουλίου και τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε διοικητική, θεσμική ή άλλη σχέση με τις Φυλακές και δεν έχουν ή δεν θα αποκτήσουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή άλλο συμφέρον ή όφελος από την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του μέλους.»
Σύμφωνα με μεταβατική διάταξη, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τη νόμιμη συγκρότηση του απερχόμενου Συμβουλίου Φυλακών.
Το εδάφιο (4) του άρθρου 23 παραμένει ως είχε: "Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη θητεία οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο".
Πριν την τροποποίηση του τα εδάφια 1, 2 και 3 του άρθρου 23 είχαν ως εξής:
"23.(1) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(2) Στην απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει τον αριθμό και τη θητεία των μελών του Συμβουλίου.
(3) Ο Έπαρχος Λευκωσίας αποτελεί πάντοτε ex-officio μέλος του Συμβουλίου Φυλακών".

Σχόλια