Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων στη Δικαστική Υπηρεσία


Η Δικαστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 - εφεξής ο «Νόμος»), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πέντε (5) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για στελέχωση των Πρωτοκολλητείων, για σκοπούς του έργου εκκαθάρισης καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι 12 μήνες και δύναται να παραχωρείται δικαίωμα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου εκκαθάρισης καθυστερημένων υποθέσεων νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Νόμου Ν. 70(Ι)/2016. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το Άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

Σχόλια