Πρόσληψη εργοδοτουμένων για την υλοποίηση του "Σχεδίου Εστία" με αρχικό ετήσιο μισθό €22.277


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πέντε (5) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, για την υλοποίηση του «Σχεδίου Εστία». Ο ενδεικτικός αρχικός ετήσιος μεικτός μισθός, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, στην Κλίμακα Α8 με τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής είναι €22.277. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 14:30.
Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων, μέσω Ταχυδρομείου, είναι η 22 Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου).
Δείτε περισσότερα εδώ
Δείτε την αίτηση εδώ

Σχόλια